Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  REGELING  EN  UITVOERING  VAN  DE OPLEIDINGSSCHOLEN  VOOR  LERAREN  BASISONDERWIJS

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 14 oktober 1982, houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, houdende regeling en invoering van de opleidingsscholen voor leraren basisonderwijs
 
 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in verband met de ontwikkeling van het basisonderwijs de opleidingsscholen voor kleuterleidsters en de opleidingsscholen voor onderwijzers te vervangen door opleidingsscholen voor leraren basisonderwijs;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel I

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel II

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel III. Overgangsbepalingen

ß 1 BeŽindiging van de bekostiging van het onderwijs oude stijl

1. De op 31 juli 1984 uit 's Rijks kas bekostigde opleidingsscholen voor kleuterleidsters en opleidingsscholen voor onderwijzers komen met ingang van 1 augustus 1984 voor wat betreft een eerste leerjaar niet meer voor bekostiging uit 's Rijks kas in aanmerking.

2. Met betrekking tot de na 31 juli 1984 aangevangen hogere leerjaren aan de scholen, bedoeld in het eerste lid, blijven de op 31 juli 1984 geldende voorschriften van toepassing tot 1 augustus 1986, voor zover het de afdeling A van een opleidingsschool voor kleuterleidsters of een opleidingsschool voor onderwijzers betreft, en tot 1 augustus 1987, voor zover het de afdeling B van een opleidingsschool voor kleuterleidsters betreft. Het bevoegd gezag kan voor het schooljaar 1986-1987 alsnog een derde leerjaar en voor het schooljaar 1987-1988 alsnog een vierde leerjaar volgens die voorschriften vormen, voor zover het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft onder goedkeuring van Onze minister.

ß 1 BeŽindiging van de bekostiging van het onderwijs oude stijl

1. Het Besluit opleiding kleuterleidsters 1968 (Stb. 359) en het Besluit opleiding onderwijzers (Stb. 1968, 358) worden ingetrokken, onverminderd het bepaalde in onderdeel A, tweede lid.

2. Met betrekking tot de hogere leerjaren, bedoeld in onderdeel A, tweede lid, kan Onze minister toestaan, dat wordt afgeweken van de besluiten, bedoeld in het eerste lid, voor zover dit naar zijn oordeel voor een goede gang van zaken noodzakelijk is.

ß 1 BeŽindiging van de bekostiging van het onderwijs oude stijl

1. Het Besluit staatsexamens kleuterleidster en hoofdleidster (Stb. 1971, 485) en het Besluit staatsexamen volledig bevoegd onderwijzer (Stb. 1976, 326) worden ingetrokken.

2. Tot en met het jaar 1986 wordt de gelegenheid gegeven om het staatsexamen ter verkrijging van de akte van bekwaamheid als leidster af te leggen volgens de op 31 juli 1984 geldende voorschriften. Zij, die in 1986 dit staatsexamen of het eindexamen van de afdeling A aan een opleidingsschool voor kleuterleidsters hebben afgelegd en zijn afgewezen, krijgen in 1987 voor de laatste maal de gelegenheid dit staatsexamen af te leggen.

3. Tot en met het jaar 1987 wordt de gelegenheid gegeven om het staatsexamen ter verkrijging van de akte van bekwaamheid als hoofdleidster af te leggen volgens de op 31 juli 1984 geldende voorschriften. Zij, die in 1987 dit staatsexamen of het eindexamen van de afdeling B van een opleidingsschool voor kleuterleidsters hebben afgelegd en zijn afgewezen, krijgen in 1988 voor de laatste maal de gelegenheid dit staatsexamen af te leggen.

4. Tot en met het jaar 1986 wordt de gelegenheid gegeven om het staatsexamen ter verkrijging van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer af te leggen volgens de op 31 juli 1984 geldende voorschriften. Zij, die in 1986 dit staatsexamen of het eindexamen van een opleidingsschool voor onderwijzers hebben afgelegd en zijn afgewezen, krijgen in 1987 voor de laatste maal de gelegenheid dit staatsexamen af te leggen.

5. Met betrekking tot de staatsexamens, bedoeld in het tweede lid, tweede volzin, het derde lid, tweede volzin, en het vierde lid, tweede volzin, kan Onze minister toestaan, dat wordt afgeweken van de besluiten, bedoeld in het eerste lid.

ß 1 BeŽindiging van de bekostiging van het onderwijs oude stijl

Met betrekking tot de na 31 juli 1984 nog resterende hogere leerjaren van de scholen, bedoeld in onderdeel A, eerste lid, kan Onze minister afwijken van artikel 79, zesde en zevende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, zoals deze leden luidden op 31 juli 1984.

ß 1 BeŽindiging van de bekostiging van het onderwijs oude stijl

Met betrekking tot de na 31 juli 1984 nog resterende hogere leerjaren van de scholen, bedoeld in onderdeel A, eerste lid, blijft de op 31 juli 1984 geldende codering van de soorten van onderwijs, aangegeven in de bijlage, bedoeld in hoofdstuk I van titel VI van de Overgangswet W.V.O., van toepassing.

ß 1 BeŽindiging van de bekostiging van het onderwijs oude stijl

1. Tot en met het schooljaar 1985-1986 wordt aan de leerlingen van de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x