Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  REGELING  PROVINCIE-  EN  GEMEENTEGRENZEN  LANGS  DE  NOORDZEEKUST  VAN  DEN  HELDER  TOT  EN  MET  SLUIS  EN  WIJZIGING  VAN  DE  FINANCIňLE-VERHOUDINGSWET  1984

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 2 november 1990, houdende regeling provincie- en gemeentegrenzen langs de Noordzeekust van de gemeente Den Helder tot en met de gemeente Sluis en wijziging van de FinanciŽle-Verhoudingswet 1984

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat wettelijke regeling dan wel aanpassing nodig is van de provincie- en de gemeentegrenzen langs de Noordzeekust van de provincies Noord-Holland, uitgezonderd de kust van de gemeente Texel, Zuid-Holland en Zeeland en dat in verband daarmee een wijziging gewenst is van de FinanciŽle-Verhoudingswet 1984;
    Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

- coŲrdinaten: coŲrdinaten in het verschoven stelsel van rijksdriehoeksmeting;

- koppen van hoofden: de verst in zee gelegen punten van strand-, paal- dan wel havenhoofden, voor zover boven water bij laag-laagwaterspringtij;

- hoofdenlijn: de lijn die de koppen van een reeks naast elkaar gelegen hoofden met elkaar verbindt.

Artikel 2

De grens van de gemeente Den Helder in de Noordzee wordt in dier voege gewijzigd dat de nieuwe grens als volgt komt te lopen. Zij begint in het meest westelijke punt van de bestaande grens tussen de gemeenten Den Helder en Texel en volgt in ongeveer zuidelijke richting een rechte lijn tot het punt met de coŲrdinaten x = 104 000; y = 545 000.

Vanaf dat punt volgt zij in ongeveer oostelijke richting een rechte lijn tot het noordwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Noordzee III, sectie A, nr. 8 en vervolgens de noordgrens van dat perceel tot de grens met de gemeente Zijpe.

Artikel 3

De grenzen in de Noordzee van de hierna te noemen gemeenten worden bepaald op de noordelijke dan wel westelijke dan wel zuidelijke grenzen van kadastraal bekende percelen in dier voege dat:

van de kadastrale gemeente Noordzee III, sectie A, behoort dan wel behoren tot de gemeente

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x