Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  SCHULDREDENOMINATIE

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 26 november 1998, houdende bepalingen inzake redenominatie van schuldtitels in verband met de deelname door Nederland aan de Economische en Monetaire Unie (Wet schuldredenominatie)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het oog op de toepassing van artikel 8, vierde lid, van de Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van de Europese Unie van 3 mei 1998 over de invoering van de euro (PbEG L 139), een voorziening te treffen om eenzijdige wijziging van de muntaanduiding van in dat artikel bedoelde schuld mogelijk te maken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

a. verordening: de Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van de Europese Unie van 3 mei 1998 over de invoering van de euro (PbEG L 139);

b. lid-staat: een staat die lid is van de Europese Unie;

c. uitstaande schuld: uitstaande schuld als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de verordening;

d. overheid: de overheidsbesturen, bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de verordening.

Artikel 2

1. De muntaanduiding van uitstaande schuld in guldens die is uitgegeven door de Nederlandse overheid kan eenzijdig door deze worden gewijzigd in de euro-eenheid.

2. De muntaanduiding van uitstaande schuld die is uitgegeven volgens Nederlands recht en waarvan de aanduiding luidt in de nationale munteenheid van een lid-staat die deelneemt aan de Economische en Monetaire Unie, kan door de debiteur overeenkomstig het bepaalde in deze wet eenzijdig worden gewijzigd in de euro-eenheid, mits de debiteur deel uitmaakt van de overheid en die lid-staat de muntaanduiding van uitstaande schuld heeft gewijzigd in de euro-eenheid.

3. Van een besluit van de Nederlandse overheid tot wijziging wordt ten minste één maand voor de inwerkingtreding ervan mededeling gedaan in de Staatscourant alsmede, indien het tweede lid van toepassing is, in een landelijk verspreid dagblad in de in dat lid bedoelde lid-staat.

Artikel 3

De debiteur, niet behorende tot de overheid, die besluit gebruik te maken van de aan hem op grond van artikel 8, vierde lid, van de verordening toekomende bevoegdheid de muntaanduiding te wijzigen van

a. obligaties en andere vormen van in effecten belichaamde schuld die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn, en

b. geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven volgens Nederlands recht, doet van dat besluit ten minste één maand voor de inwerkingtreding ervan mededeling in een landelijk verspreid dagblad in Nederland en, indien de aanduiding van de schuld luidt in de munteenheid van een andere lid-staat die deelneemt aan de Economische en Monetaire Unie, in een landelijk verspreid dagblad in die lid-staat.

Artikel 4

1. Bij de wijziging van de muntaanduiding bedoeld in artikel 2 en artikel 3 wordt de totale nominale waarde die een crediteur als aandeel in een schuld heeft, omgezet in de overeenkomende waarde in de euro-eenheid, afgerond op één van de twee meest nabijgelegen gehele eurobedragen. Indien naar beneden wordt afgerond, is het verschil tussen het in de euro-eenheid omgerekende bedrag en het op een gehele euro afgeronde bedrag aan de houder van de schuldtitel verschuldigd en wordt het betaalbaar gesteld op de dag van wijziging van de muntaanduiding, bedoeld in de artikelen 2 en 3.

2. Wijziging van de muntaanduiding, bedoeld in de artikelen 2 en 3, van een schuld waarvan

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x