Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  STICHTING  EXPLOITATIE  NEDERLANDSE  STAATSLOTERIJ

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 14 mei 1992, houdende regeling met betrekking tot de oprichting van de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij en wijziging van titel II van de Wet op de kansspelen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is tot verzelfstandiging van de Nederlandse Staatsloterij over te gaan, daartoe de Wet op de kansspelen te wijzigen en de Minister van FinanciŽn te machtigen tot de oprichting van een stichting waaraan de organisatie van de Staatsloterij kan worden opgedragen en waarin de vermogensbestanddelen van de Staat, welke kunnen worden toegerekend aan de Directie der Staatsloterij, worden ingebracht, dat voor de oprichting van deze stichting op grond van artikel 40 van de Comptabiliteitswet 1976 (Stb. 1976, 671) een wettelijke machtiging vereist is;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van FinanciŽn;

b. de stichting: de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij, bedoeld in artikel 2;

c. de overgangsdatum: de datum van oprichting van de stichting;

d. personeelslid: degene die op de dag voor de overgangsdatum in dienst is bij het Ministerie van FinanciŽn, de Directie der Staatsloterij, hetzij als ambtenaar, hetzij op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, met uitzondering van de in artikel 10 bedoelde personen.

Hoofdstuk 2. Machtiging

Artikel 2

1. Onze Minister wordt gemachtigd om namens de Staat der Nederlanden op te richten de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij.

2. De in het eerste lid bedoelde stichting heeft, voorzover dit haar ingevolge de Wet op de kansspelen (Stb. 1964, 483) is toegestaan, tot doel het organiseren van de Staatsloterij, het organiseren en houden van andere kansspelen, het verlenen van diensten aan derden bij de organisatie van kansspelen en het in samenwerking met derden organiseren van kansspelen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3

1. Onze Minister bepaalt welke vermogensbestanddelen aan de Directie der Staatsloterij worden toegerekend. Deze vermogensbestanddelen gaan op de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x