Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  STICHTING  LANDBOUWVOORLICHTING

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 3 september 1992, houdende regelen met betrekking tot de oprichting van de Stichting Landbouwvoorlichting

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Dienst Landbouwvoorlichting te privatiseren, dat voor deze privatisering een wettelijke machtiging op grond van artikel 40 van de Comptabiliteitswet 1976 (Stb. 1976, 671) vereist is en dat het daarnaast gewenst is, enige andere wettelijke regelingen ter zake te treffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. Dienst Landbouwvoorlichting: dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ingesteld bij besluit van Onze Minister van 14 april 1989 (O&E 89/340);

c. stichting: Stichting Landbouwvoorlichting;

d. personeelslid: degene die op de dag voorafgaande aan de overgangsdatum in dienst is bij de Dienst Landbouwvoorlichting, hetzij als ambtenaar, hetzij op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht;

e. overgangsdatum: door Onze Minister te bepalen datum waarop ingevolge artikel 5, eerste lid, het personeelslid overgaat in dienst van de stichting.

Artikel 2

1. Onze Minister wordt gemachtigd om namens de Staat der Nederlanden op te richten dan wel mede op te richten de Stichting Landbouwvoorlichting.

2. De stichting heeft tot doel het verbeteren van het ondernemerschap en van het rendement in technisch-economische zin van het agrarisch bedrijf ten behoeve van de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x