Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  STICHTING  ROI

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 26 november 1992, houdende regelen met betrekking tot de oprichting van de Stichting ROI

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat het Rijks Opleidingsinstituut wordt geprivatiseerd en een privaatrechtelijke rechtspersoon wordt opgericht waarvoor een wettelijke machtiging op grond van artikel 29 van de Comptabiliteitswet is vereist;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken;

b. de overgangsdatum: de datum van oprichting van de Stichting ROI;

c. de Stichting ROI: de stichting bedoeld in artikel 2;

d. het personeelslid: degene die op de dag voor de overgangsdatum in dienst is bij het ROI, hetzij als ambtenaar, hetzij op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

Artikel 2

1. Onze Minister wordt gemachtigd om namens de Staat der Nederlanden op te richten de Stichting ROI v/h Rijks Opleidingsinstituut, die ten doel heeft het verlenen van diensten op het gebied van opleiding en training in de meest uitgebreide zin des woords, mede ter voortzetting van de dienstverlening zoals die voor de oprichting van de Stichting ROI werd verricht door het Rijks Opleidingsinstituut.

2. Een lid van het bestuur van de Stichting ROI wordt voorgedragen door Onze Minister en als zodanig door het bestuur benoemd.

3. Een besluit van het bestuur van de Stichting ROI strekkende tot wijziging van het doel van de Stichting, dan wel tot ontbinding van de Stichting, behoeft de toestemming van Onze Minister.

Artikel 3

Gedurende een termijn van ten hoogste vijf jaren na de overgangsdatum zuivert de Staat der Nederlanden eventuele exploitatietekorten van de Stichting ROI, onder door Onze Minister te bepalen voorwaarden, aan.

Artikel 4

1. De vermogensbestanddelen van de Staat welke aan het Rijks Opleidingsinstituut worden toegerekend gaan op de overgangsdatum onder algemene titel over op de Stichting ROI.

2. Onze Minister kan bepaalde vermogensbestanddelen van de in het eerste lid bedoelde overgang uitzonderen.

3. Onze Minister van FinanciŽn doet van de in het eerste lid bedoelde vermogensbestanddelen door een registeraccountant of een accountant die een vergunning heeft als bedoeld in artikel 70b, eerste lid aanhef en onder b, van de Wet op de Registeraccountants (Stb. 1962, 258), een verklaring opstellen, die door de Stichting ROI wordt neergelegd ten kantore van het handelsregister van de plaats waar zij volgens haar statuten haar zetel heeft.

4. Ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde vermogensbestanddelen welke in

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x