Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  STREKKENDE  TOT  VOLTOOIING  VAN  DE  PROVINCIALE  INDELING  VAN  HET  IJSSELMEER

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 17 november 1988, strekkende tot voltooiing van de provinciale indeling van het IJsselmeer

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat voltooiing van de provinciale indeling van het IJsselmeer wenselijk is;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

Met ingang van 1 januari volgend op de datum van inwerkingtreding van deze wet wordt het nog niet provinciaal ingedeelde gebied van het IJsselmeer ingedeeld bij de provincies Flevoland, Friesland en Noord-Holland, zodat in het IJsselmeer gemeenschappelijke grenzen ontstaan van de provincies Noord-Holland en Friesland, Friesland en Flevoland en Noord-Holland en Flevoland, waarvan in het (verschoven) stelsel van Rijksdriehoeksmeting de beschrijving luidt als volgt:

a. De grens tussen de provincies Noord-Holland en Friesland begint in het meest zuidelijke punt van de grens tussen de gemeenten Wieringen en Wonseradeel. Vandaar loopt zij in een rechte lijn naar het punt met de co÷rdinaten x = 145.000 en y = 543.000 en vervolgens in een rechte lijn naar het punt met de co÷rdinaten x = 154.328,67 en y 530.832,17.

b. De grens tussen de provincies Friesland en Flevoland begint in het onder a. laatstgenoemde punt en loopt vandaar in een rechte lijn naar het punt met de co÷rdinaten x = 171.464,85 en y 535.116,21, gelegen op de bestaande grens van de gemeente Noordoostpolder. Vandaar volgt zij die grens in ongeveer noordoostelijke richting tot de grens van de gemeente Lemsterland.

c. De grens tussen de provincies Flevoland en Noord-Holland begint in het onder a laatstgenoemde punt en loopt vandaar in een rechte lijn naar het punt op de bestaande grens van de provincie Flevoland met de co÷rdinaten x = 153.237,54 en y = 520.920,31.

Artikel 2

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel 3

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel 4

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel 5

De wijziging van de FinanciŰle-Verhoudingswet 1984, als bedoeld in artikel 4, onder A, wordt voor elke afzonderlijke gemeente voor het eerst toegepast op de uitkeringen over het jaar waarin haar grens in het IJsselmeer wordt gewijzigd maar in ieder geval op de uitkeringen over het zesde jaar na de datum, bedoeld in artikel 1.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-1989]

Artikel 7

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 17 november 1988

 

BEATRIX

 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
D.IJ.W. de Graaff-Nauta

 

Uitgegeven de vierentwintigste november 1988
De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x