BESLUIT van 10 november 1998, Stb. 1998, 648, houdende regels ter uitvoering van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen).¹ Inwerkingtreding: 3 februari 1999 (Stb. 1999, 33).

1. Redactie: ingevolge artikel XIV van het Aanpassingsbesluit veiligheidsregio's (Stb. 2010, 256) is het Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit tegemoetkoming schade bij rampen.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer en Rampenbestrijding van 25 februari 1998, nr. EB98/400, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Financiën;
     Gelet op de artikelen 4, eerste lid, onderdeel h, onder 2º, onderdeel i en j, en derde lid, onderdeel e, en 6, eerste lid, van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen;
     De Raad van State gehoord (advies van 2 juni 1998, nr. W04.98.0076);
     Gezien het nader rapport van Onze Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer en Rampenbestrijding van 30 oktober 1998, nr. EB1998/513888 uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, en Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Financiën;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).