MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 6 maart 2003, Stb. 2003, 111, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten).¹ Inwerkingtreding: 15 juli 2003 (Stb. 2003, 278).

1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel Q, van de Wet van 7 maart 2013 tot wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Stb. 2013, 97) is de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten met ingang van 1 juli 2013 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat regels gesteld worden met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).