Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

 
vorige

 

WET  TOT  GEMEENTELIJKE  HERINDELING  IN  DE PROVINCIE  DRENTHE

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 19 juni 1997 tot gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling in de provincie Drenthe te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande gemeenten opgeheven.

Anloo

Beilen

Borger

Coevorden

Dalen

Diever

Dwingeloo

Eelde

Emmen

Gasselte

Gieten

Havelte

Meppel

Norg

Nijeveen

Odoorn

Oosterhesselen

Peize

Roden

Rolde

Ruinen

Ruinerwold

Schoonebeek

Sleen

Smilde

Vledder

Vries

Westerbork

De Wijk

Zuidlaren

Zuidwolde

Zweeloo

Artikel 2

1.
Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande nieuwe gemeenten ingesteld.

Aa en Hunze

Borger-Odoorn

Coevorden

Emmen

Meppel

Middenveld

Noordenveld

Westerveld

De Wolden

Zuidlaren

2.
In de onderstaande tabel is aangegeven uit het gebied van welke op te heffen gemeenten het gebied van elk der nieuwe gemeenten bestaat, met dien verstande dat de grenzen van de nieuwe gemeenten komen te lopen zoals aangegeven op de bij de wet behorende kaart.

Tabel 1. gebiedsbepaling nieuwe gemeenten

nieuwe gemeente bestaande uit de op te heffen gemeenten
Aa en Hunze Anloo Gasselte Gieten Rolde
   
Borger-Odoorn Borger Odoorn
   
Coevorden Coevorden Dalen Oosterhesselen Sleen Zweeloo
   
Emmen Emmen Schoonebeek
   
Meppel Meppel Nijeveen
   
Middenveld Beilen Smilde Westerbork
   
Noordenveld Norg Roden Peize
   
Westerveld Diever Dwingeloo Havelte Vledder
   
De Wolden Ruinen Ruinerwold De Wijk Zuidwolde
   
Zuidlaren Eelde Vries Zuidlaren

Paragraaf 2. Grenswijzigingen van een gemeente die niet wordt opgeheven

Artikel 3

De grenzen van de gemeenten Assen en Hoogeveen worden gewijzigd als aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Paragraaf 3. Bepalingen in verband met de toepassing van de Wet algemene regels herindeling

Artikel 4

In de onderstaande tabel zijn voor de nieuwe gemeenten de op te heffen gemeenten aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Tabel 2. aanwijzing op te heffen gemeenten

nieuwe gemeente aangewezen op te heffen gemeente
Aa en Hunze Anloo
Borger-Odoorn Borger
Coevorden Coevorden
Emmen Emmen
Meppel Meppel
Middenveld Beilen
Noordenveld Roden
Westerveld Havelte
De Wolden Zuidwolde
Zuidlaren Zuidlaren

Artikel 5

In de onderstaande tabel zijn voor de op te heffen gemeenten de nieuwe gemeenten aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

a.
artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b.
de artikelen 44, eerste lid, en 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen;
c.
artikel 48, tweede lid, in verband met de uitkeringen, bedoeld in dat artikel;
d.
artikel 59, eerste lid, in verband met de overgang van ambtenaren;
e.
artikel 70, eerste lid, in verband met de overgang van archiefbescheiden;
f.
artikel 71, derde lid, in verband met de overgang van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Tabel 3. aanwijzing nieuwe gemeenten

aangewezen nieuwe gemeente op te heffen gemeente
Aa en Hunze Anloo Gasselte Gieten Rolde
   
Borger-Odoorn Borger Odoorn
   
Coevorden Coevorden Dalen Oosterhesselen Sleen Zweeloo
   
Emmen Emmen Schoonebeek
   
Meppel Meppel Nijeveen
   
Middenveld Beilen Smilde Westerbork
   
Noordenveld Norg Roden Peize
   
Westerveld Diever Dwingeloo Havelte Vledder
   
De Wolden Ruinen Ruinerwold De Wijk Zuidwolde
   
Zuidlaren Eelde Vries Zuidlaren

Artikel 6

1.
Artikel 41, eerste lid van de Wet algemene regels herindeling is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door gemeenten waarvan het gebied grotendeels tot een en dezelfde gemeente komt te behoren.
2.
Voor de toepassing van artikel 41, derde lid, van de Wet algemene regels herindeling, zijn voor de op te heffen gemeenten de nieuwe gemeenten aangewezen overeenkomstig de bij artikel 5 behorende tabel.

Artikel 7

1.
Voor de nieuwe gemeenten die bij deze wet worden ingesteld, alsmede in de gemeente Hoogeveen, worden tussentijdse raadsverkiezingen als bedoeld in artikel 52 van de Wet algemene regels herindeling gehouden.
2.
Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezingen voor de nieuwe gemeenten zijn de op te heffen gemeenten belast overeenkomstig de bij artikel 4 behorende tabel.
3.
Indien de datum van herindeling valt binnen een jaar voor de datum waarop reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, dan vinden deze reguliere verkiezingen niet plaats in de gemeenten die bij deze wet zijn ingesteld, alsmede in de gemeente Hoogeveen.
4.
In de situatie, bedoeld in het derde lid, eindigt de zittingsperiode van de leden van de ingevolge het eerste lid gekozen raad tegelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Paragraaf 4. Overige bepalingen

Artikel 8

De gemeenteraden van de in artikel 2, eerste lid, en artikel 3 genoemde gemeenten nemen in de belastingverordening op de onroerende-zaakbelastingen ter zake van de kalenderjaren 1998 tot en met 2000 voor de onderscheidene toegevoegde gebieden dezelfde waardepeildata op als voor deze gebieden zijn gehanteerd bij de vaststelling van de waarden van de onroerende zaken, als bedoeld in hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor het tijdvak dat aanvangt op 1 januari 1997. Artikel 41, tweede tot en met zevende lid, van de Wet waardering onroerende zaken zijn van overeenkomstige toepassing voor de onderscheidene toegevoegde gebieden.

Artikel 9

[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]

Artikel 10

[Wijzigt de Politiewet 1993.]

Artikel 11

Gedeputeerde staten van Drenthe kunnen bij de vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling, kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij stellen Onze Minister van Binnenlandse Zaken onverwijld in kennis van de aangebrachte verbeteringen.

Artikel 12

Artikel 13

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 19 juni 1997

 

BEATRIX

 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
A. G. M. van de Vondervoort

 

Uitgegeven de vijftiende juli 1997
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager

 

 

Kaart behorend bij de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Wet van 19 juni 1997 tot gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe (Stb. 1997, 283)

[Raadpleeg voor de kaart het gedrukte Staatsblad 1997, 283]

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x