Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  TOT  GEMEENTELIJKE  INDELING  VAN  DE  WADDENZEE

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 12 december 1985 tot gemeentelijke indeling van de Waddenzee

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Waddenzee, voor zover dat nog niet het geval is, gemeentelijk in te delen en tegelijk de grenzen van provincies en gemeenten langs het aansluitende deel van de Noordzee nader vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk I. Algemene bepaling

Artikel 1

1. In deze wet wordt verstaan onder:

a. datum van grenswijziging: de eerste dag van het kalenderjaar, volgend op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet;

b. overgaand dan wel toegevoegd gebied: gebied dat krachtens deze wet deel gaat uitmaken onderscheidenlijk is gaan uitmaken van ÚÚn der Waddenzeeprovincies en -gemeenten.

2. Waar in deze wet wordt gesproken van Waddenzee, wordt daaronder mede het Nederlandse deel van Eemsmond en Dollard begrepen.

Hoofdstuk II. Grenswijziging

Artikel 2

1. Met ingang van de datum van grenswijziging worden de grenzen van de aan de Waddenzee gelegen provincies en gemeenten in dier voege gewijzigd dat zij komen te lopen als in de volgende leden omschreven.

2. Aan de gemeente Delfzijl worden gedeelten van de gemeenten Bierum en Hefshuizen toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van de gemeente Delfzijl als volgt wordt gewijzigd.

a. Grens met de gemeente Bierum
Beginnende in het op de bestaande grens tussen de gemeenten Bierum en Delfzijl gelegen punt met de co÷rdinaten in het (verschoven) stelsel van de rijksdriehoeksmeting x = 256 000,00; y = 597 081,19, volgt de grens een denkbeeldige lijn in enigszins noordnoordwestelijke richting tot het snijpunt met de bestaande grens tussen de gemeenten Bierum en Hefshuizen met de co÷rdinaten x = 255 000,00; y = 603 436,40.

b. Grens met de gemeente Hefshuizen
Beginnende in het onder a laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn in enigszins noordnoordoostelijke richting tot het punt met de co÷rdinaten x = 256 000,00; y = 608 000,00 en vandaar het in dezelfde richting verlengde van die lijn tot het snijpunt met de rijksgrens.

3. Aan de gemeente Hefshuizen wordt een gedeelte van de Waddenzee toegevoegd en van deze gemeente wordt een gedeelte aan de gemeente Warffum toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van de gemeente Hefshuizen als volgt wordt gewijzigd.

a. Grens met de gemeente Warffum
Beginnende in het op de bestaande grens van de gemeente Hefshuizen met de Waddenzee gelegen punt met de co÷rdinaten x = 237 726,05; y = 609 463,69 volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in ongeveer oostnoordoostelijke richting tot het punt met de co÷rdinaten x = 241 000,00; y = 611 000,00, vandaar in noordelijke richting tot het punt met de co÷rdinaten x = 241 000,00; y = 613 700,00, vervolgens in ongeveer noordnoordwestelijke richting tot het punt met de co÷rdinaten x = 238 000,00; y = 618 400,00 en ten slotte in meer noordwestelijke richting tot het op de bestaande grens van de provincie Groningen gelegen punt met de co÷rdinaten x = 236 195,37; y = 620 500,00.

b. Grens met de Noordzee
Beginnende in het onder a laatstgenoemde punt volgt de grens de daar eveneens genoemde provinciale grens in nagenoeg noordoostelijke richting tot het snijpunt met de rijksgrens.

4. Aan de gemeente Usquert wordt een gedeelte van de Waddenzee toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van deze gemeente als volgt wordt gewijzigd.

a. Grens met de gemeente Hefshuizen
Beginnende in het meest noordelijke punt van de bestaande grens tussen de gemeenten Hefshuizen en Usquert volgt de grens het in ongeveer noordnoordwestelijke richting getrokken verlengde van die grens tot het in het derde lid onder a eerstgenoemde punt.

b. Grens met de gemeente Warffum
Beginnende in het onder a laatstbedoelde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in westzuidwestelijke richting tot het punt met de co÷rdinaten x = 233 008,58; y = 607 250,00, gelegen op het in ongeveer noordnoordwestelijke richting verlengde van de grens tussen de gemeenten Usquert en Warffum, en vervolgens in zuidzuidoostelijke richting dat verlengde tot het ontmoetingspunt met genoemde gemeenschappelijke grens.

5. Aan de gemeente Warffum wordt een gedeelte van de Waddenzee toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van deze gemeente als volgt wordt gewijzigd.

a. Grens met de gemeente Usquert
Voor zover gewijzigd komt deze grens te lopen als in het vierde lid onder b is aangegeven.

b. Grens met de gemeente Hefshuizen
Voor zover gewijzigd komt deze grens te lopen als in het derde lid onder a is aangegeven.

c. Grens met de Noordzee
Beginnende in het in het derde lid onder a laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in westelijke richting tot het punt met de co÷rdinaten x = 224 000,00; y = 620 500,00 en daarna in nagenoeg zuidwestelijke richting tot het punt met de co÷rdinaten x = 219 000,00; y = 617 500,00, gelegen op het in noordelijke richting verlengde van de bestaande grens van de gemeente Schiermonnikoog, tevens grens tussen de provincies Friesland en Groningen.

d. Grens met de gemeente Schiermonnikoog (tevens grens tussen de provincies Groningen en Friesland)
Beginnende in het onder c laatstgenoemde punt volgt de grens het daar eveneens genoemde verlengde en de bestaande gemeente- en provinciegrens in zuidelijke richting tot het punt met de co÷rdinaten x = 219 000,00; y = 607 098,31.

e. Grens met de gemeente Kloosterburen
Beginnende in het onder d laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn in nagenoeg oostelijke richting tot het punt met de co÷rdinaten x = 223 370,96; y = 607 030,28.

f. Grens met de gemeente Eenrum
Beginnende in het onder e laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn in nagenoeg oostelijke richting tot het punt met de co÷rdinaten x = 230 280,31; y = 606 922,74.

g. Grens met de gemeente Baflo
Beginnende in het onder f laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in nagenoeg oostelijke richting tot het punt met de co÷rdinaten x = 231 741,48; y = 606 900,00 en vervolgens in ongeveer zuidzuidoostelijke richting tot het meest noordelijke punt van de bestaande grens tussen de gemeenten Baflo en Warffum.

6. Aan de gemeente Baflo wordt een gedeelte van de Waddenzee toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van deze gemeente als volgt wordt gewijzigd.

a. Grens met de gemeente Warffum
Voor zover gewijzigd komt deze grens te lopen als in het vijfde lid onder g is aangegeven.

b. Grens met de gemeente Eenrum
Beginnende in het in het vijfde lid onder f laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn in ongeveer zuidzuidwestelijke richting tot het meest noordelijke punt van de bestaande grens tussen de gemeenten Baflo en Eenrum.

7. Aan de gemeente Eenrum wordt een gedeelte van de Waddenzee toegevoegd in dier voege dat het beloop van de grens van deze gemeente als volgt wordt gewijzigd.

a. Grens met de gemeente Baflo
Voor zover gewijzigd komt deze grens te lopen als in het zesde lid onder b is aangegeven.

b. Grens met de gemeente Warffum
Deze grens komt te lopen als in het vijfde lid onder f is aangegeven.

c. Grens met de gemeente Kloosterburen
Beginnende in het in het vijfde lid onder e laatstgenoemde punt volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn in nagenoeg zuidelijke richting tot het meest noordelijke punt van de bestaande grens tussen de gemeenten Eenrum en Kloosterburen.

8. Aan de gemeente Kloosterburen wordt een gedeelte van de Waddenzee toegevoegd in dier voege dat

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x