Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

 
vorige

 

WET  TOT  INSTELLING  GEMEENTEN  ALMERE  EN  ZEEWOLDE

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 6 juli 1983 tot instelling gemeenten Almere en Zeewolde

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het gebied van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" een tweetal nieuwe gemeenten in te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk I. Algemene bepaling

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

a.
Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken;
b.
het openbaar lichaam: het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders";
c.
de Landdrost: de Landdrost van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders";
d.
overgaand dan wel toegevoegd gebied: gebied dat krachtens deze wet deel gaat uitmaken onderscheidenlijk is gaan uitmaken van een andere gemeente, daaronder begrepen de bij deze wet in te stellen gemeenten Almere en Zeewolde.

Hoofdstuk II. Instelling van de gemeenten Almere en Zeewolde

Artikel 2

1.
Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet is er een gemeente, genaamd Almere, bestaande uit delen van het gebied van het openbaar lichaam en van de gemeente Muiden, een en ander met dien verstande dat de grens van de nieuwe gemeente Almere komt te lopen als volgt:
a.
Grens met de gemeente Lelystad

Beginnende in het punt met de coördinaten in het (verschoven) stelsel van de Rijksdriehoeksmeting x = 145962.67; y = 494586.93, loopt de grens via de punten met de coördinaten

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x