Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  TOT  INSTELLING  VAN  HET  INTERNATIONAAL  TRIBUNAAL  VOOR  VERVOLGING  VAN  PERSONEN  AANSPRAKELIJK  VOOR  ERNSTIGE  SCHENDINGEN  VAN  HET  INTERNATIONAAL  HUMANITAIR  RECHT  OP  HET  GRONDGEBIED  VAN  HET  VOORMALIGE  JOEGOSLAVIň  1991

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 21 april 1994, houdende bepalingen verband houdende met de instelling van het Internationaal Tribunaal voor de vervolging van personen aansprakelijk voor ernstige schendingen van het internationale humanitaire recht, begaan op het grondgebied van het voormalige JoegoslaviŽ sedert 1991

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is enige wettelijke voorzieningen te treffen ten einde uitvoering te geven aan resolutie 827 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 25 mei 1993, handelende krachtens Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties, en het bij die resolutie aanvaarde Statuut voor een internationaal tribunaal voor de vervolging van personen aansprakelijk voor ernstige schendingen van het internationale humanitaire recht, begaan op het grondgebied van het voormalige JoegoslaviŽ sedert 1991 (Trb. 1993, 168);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:

Tribunaal: het Internationaal Tribunaal voor de vervolging van personen aansprakelijk voor ernstige schendingen van het internationale humanitaire recht, begaan op het grondgebied van het voormalig JoegoslaviŽ sedert 1991, ingesteld bij resolutie 827 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 25 mei 1993, met inbegrip van de Openbare Aanklager bij het Tribunaal;

Statuut: het Statuut van het Tribunaal, opgenomen in de bijlage bij resolutie 827 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 25 mei 1993;

overlevering: de terbeschikkingstelling van een persoon door Nederland aan het Tribunaal ten behoeve van een door het Tribunaal tegen hem gericht strafrechtelijk onderzoek;

doorvoer: het begeleid vervoer over Nederlands grondgebied van een persoon ten behoeve van zijn terbeschikkingstelling door een vreemde Staat aan het Tribunaal, dan wel door het Tribunaal aan een vreemde Staat;

Onze Minister: Onze Minister van Justitie.

2. Voor de toepassing van deze wet wordt mede verstaan onder:

Nederlands grondgebied: het grondgebied van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Nederlandse wet: een wet die van kracht is in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

in Nederland: in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 

Artikel 2

Op verzoek van het Tribunaal kunnen personen aan het Tribunaal ter vervolging en berechting worden overgeleverd ter zake van strafbare feiten waarvan het Tribunaal ingevolge zijn Statuut bevoegd is kennis te nemen.

 

Artikel 3

1. Op verzoek van het Tribunaal kunnen personen wier aanhouding als verdachte door het Tribunaal is gelast en die in Nederland worden aangetroffen, voorlopig worden aangehouden.

2. Iedere officier van justitie en hulpofficier is bevoegd de voorlopige aanhouding te bevelen.

3. Het bepaalde in de artikelen 14, tweede tot en met het vijfde lid, 15, 16, eerste lid, onder a, 16a en 17 van de Uitleveringswet is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aangehouden persoon zo spoedig mogelijk voor de officier van justitie te 's-Gravenhage wordt geleid. Voor de toepassing van artikel 16a wordt in plaats van officier van justitie bij het arrondissementsparket te Amsterdam telkens gelezen: de officier van justitie bij het arrondissementsparket teís-Gravenhage.

 

Artikel 4

1. Tot het in behandeling nemen van verzoeken van het Tribunaal tot overlevering is de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x