Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  TOT  INTREKKING  VAN  DE  WET  HAVENSCHAP  VLISSINGEN  EN  DE  WET  HAVENSCHAP  TERNEUZEN

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 29 januari 1998, houdende intrekking van de Wet Havenschap Vlissingen en de Wet Havenschap Terneuzen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de deelname van het Rijk aan de gemeenschappelijke regelingen tot oprichting van de Havenschappen Vlissingen en Terneuzen te beŽindigen en dat ingevolge artikel 8 van de Wet Havenschap Vlissingen onderscheidenlijk artikel 8 van de Wet Havenschap Terneuzen de besluiten tot opheffing van de gemeenschappelijke regelingen tot oprichting van de Havenschappen Vlissingen en Terneuzen goedkeuring bij de wet behoeven;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

De besluiten van Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van FinanciŽn van 29 april 1997, van provinciale staten van Zeeland van 14 maart 1997 en van de raden van de gemeenten Vlissingen en Borsele van 27 maart 1997 en 6 maart 1997, onderscheidenlijk van de raden van de gemeenten Terneuzen en Sas van Gent van 27 maart 1997 en 27 februari 1997 tot opheffing van de gemeenschappelijke regelingen, waarbij de Havenschappen Vlissingen en Terneuzen zijn opgericht, worden goedgekeurd. Deze besluiten zijn als bijlagen bij deze wet gevoegd.

Artikel 2

De Wet Havenschap Vlissingen en de Wet Havenschap Terneuzen worden ingetrokken.

Artikel 3

[Wijzigt de Wet vervoer gevaarlijke stoffen]

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1998. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1997, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 1998.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 januari 1998

 

BEATRIX

 

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
A. Jorritsma-Lebbink

De Minister van FinanciŽn,
G. Zalm

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
A.G.M. van de Vondervoort

 

Uitgegeven de vierentwintigste februari 1998
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager

 

 

Bijlage 1, bedoeld in artikel 1

 

29 april 1997

Besluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen en de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

De Minister van FinanciŽn,

Overwegende dat tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, de gemeenten Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Sas van Gent, alsmede de Havenschappen Vlissingen en Terneuzen een bestuursovereenkomst is gesloten;

dat in deze overeenkomst is vastgelegd dat, in verband met de wens van het Rijk zijn deelname aan de gemeenschappelijke regelingen tot oprichting van het Havenschap Vlissingen (Stb. 1970, 457) respectievelijk het Havenschap Terneuzen (Stb. 1971, 252) zo spoedig mogelijk te beŽindigen, genoemde gemeenschappelijke regelingen zullen worden opgeheven;

dat in deze overeenkomst tevens de in verband met deze opheffing tussen betrokken partijen gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

Gelet op de artikelen 41 en 42 van de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen en de artikelen 42 en 43 van de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen;

Besluiten:

Artikel 1

De gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen (Stb. 1970, 457) en de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen (Stb. 1971, 252) worden opgeheven.

Artikel 2

1. De gevolgen van deze opheffing zijn geregeld in de in de aanhef genoemde bestuursovereenkomst en in de gemeenschappelijke regeling tot oprichting en instandhouding van het Havenschap Westerschelde.

2. Deze bestuursovereenkomst en de gemeenschappelijke regeling Havenschap Westerschelde zijn als bijlagen bij dit besluit gevoegd en maken hiervan deel uit voor zover zij betrekking hebben op de gevolgen, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op hetzelfde tijdstip als waarop de wet houdende goedkeuring van de besluiten van de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van FinanciŽn, van Provinciale Staten van Zeeland en van de Raden van de gemeenten Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Sas van Gent tot opheffing van de gemeenschappelijke regelingen tot oprichting van de Havenschappen Vlissingen en Terneuzen in werking treedt.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

De Minister van FinanciŽn,

G. Zalm

 

 

Bijlage 2, bedoeld in artikel 1

 

Besluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen en de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen

Provinciale Staten van Zeeland,

Overwegende dat tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, de gemeenten Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Sas van Gent, alsmede de Havenschappen Vlissingen en Terneuzen een bestuursovereenkomst is gesloten;

dat in deze overeenkomst is vastgelegd dat, in verband met de wens van het Rijk zijn deelname aan de gemeenschappelijke regelingen tot oprichting van het Havenschap Vlissingen (Stb. 1970, 457) respectievelijk het Havenschap Terneuzen (Stb. 1971, 252) zo spoedig mogelijk te beŽindigen, genoemde gemeenschappelijke regelingen zullen worden opgeheven;

dat in deze overeenkomst tevens de in verband met deze opheffing tussen betrokken partijen gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

Gelezen het voorstel van 11 februari 1997, nr. 97439/5;

Gelet op de artikelen 41 en 42 van de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen en de artikelen 42 en 43 van de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen;

Besluit:

Artikel 1

De gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen (Stb. 1970, 457) en de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen (Stb. 1971, 252) worden opgeheven.

Artikel 2

1. De gevolgen van deze opheffing zijn geregeld in de in de aanhef genoemde bestuursovereenkomst d.d. ..... en in de Gemeenschappelijke regeling tot oprichting en instandhouding van het Havenschap Westerschelde.

2. Deze bestuursovereenkomst en de gemeenschappelijke regeling Havenschap Westerschelde zijn als bijlagen bij dit besluit gevoegd en maken hiervan deel uit voor zover zij betrekking hebben op de gevolgen, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op hetzelfde tijdstip als waarop de wet houdende goedkeuring van de besluiten van de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van FinanciŽn, van Provinciale Staten van Zeeland en van de Raden van de gemeenten Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Sas van Gent tot opheffing van de gemeenschappelijke regelingen tot oprichting van de Havenschappen Vlissingen en Terneuzen in werking treedt.

Middelburg, 14 maart 1997

Provinciale Staten van Zeeland,

wnd. griffier,

voorzitter,

 

 

Bijlage 3, bedoeld in artikel 1

 

Besluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen

De Raad der gemeente Vlissingen,

Overwegende dat tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, de gemeenten Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Sas van Gent, alsmede de Havenschappen Vlissingen en Terneuzen een bestuursovereenkomst is gesloten;

dat in deze overeenkomst is vastgelegd dat, in verband met de wens van het Rijk zijn deelname aan de gemeenschappelijke regelingen tot oprichting van het Havenschap Vlissingen (Stb. 1970, 457) respectievelijk het Havenschap Terneuzen (Stb. 1971, 252) zo spoedig mogelijk te beŽindigen, genoemde gemeenschappelijke regelingen zullen worden opgeheven;

dat in deze overeenkomst tevens de in verband met deze opheffing tussen betrokken partijen gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

Gelezen het voorstel van B en W d.d. 11 maart 1997;

Gelet op de artikelen 41 en 42 van de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen;

Besluit:

Artikel 1

De gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen (Stb. 1970, 457) wordt opgeheven.

Artikel 2

1. De gevolgen van deze opheffing zijn geregeld in de in de aanhef genoemde bestuursovereenkomst d.d. ..... en in de Gemeenschappelijke regeling tot oprichting en instandhouding van het Havenschap Westerschelde.

2. Deze bestuursovereenkomst en de gemeenschappelijke regeling Havenschap Westerschelde zijn als bijlagen bij dit besluit gevoegd en maken hiervan deel uit voor zover zij betrekking hebben op de gevolgen, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op hetzelfde tijdstip als waarop de wet houdende goedkeuring van de besluiten van de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van FinanciŽn, van Provinciale Staten van Zeeland en van de Raden van de gemeenten Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Sas van Gent tot opheffing van de gemeenschappelijke regelingen tot oprichting van de Havenschappen Vlissingen en Terneuzen in werking treedt.

Vlissingen, 27 maart 1997

De Raad voornoemd,

secretaris,

voorzitter,

 

 

Bijlage 4, bedoeld in artikel 1

 

Besluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen

De Raad der gemeente Borsele,

Overwegende dat tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, de gemeenten Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Sas van Gent, alsmede de Havenschappen Vlissingen en Terneuzen een bestuursovereenkomst is gesloten;

dat in deze overeenkomst is vastgelegd dat, in verband met de wens van het Rijk zijn deelname aan de gemeenschappelijke regelingen tot oprichting van het Havenschap Vlissingen (Stb. 1970, 457) respectievelijk het Havenschap Terneuzen (Stb. 1971, 252) zo spoedig mogelijk te beŽindigen, genoemde gemeenschappelijke regelingen zullen worden opgeheven;

dat in deze overeenkomst tevens de in verband met deze opheffing tussen betrokken partijen gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

Gelezen het voorstel van B en W d.d. 18 februari 1997;

Gelet op de artikelen 41 en 42 van de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen;

Besluit:

Artikel 1

De gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen (Stb. 1970, 457) wordt opgeheven.

Artikel 2

1. De gevolgen van deze opheffing zijn geregeld in de in de aanhef genoemde bestuursovereenkomst d.d. ..... en in de Gemeenschappelijke regeling tot oprichting en instandhouding van het Havenschap Westerschelde.

2. Deze bestuursovereenkomst en de gemeenschappelijke regeling Havenschap Westerschelde zijn als bijlagen bij dit besluit gevoegd en maken hiervan deel uit voor zover zij betrekking hebben op de gevolgen, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op hetzelfde tijdstip als waarop de wet houdende goedkeuring van de besluiten van de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van FinanciŽn, van Provinciale Staten van Zeeland en van de Raden van de gemeenten Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Sas van Gent tot opheffing van de gemeenschappelijke regelingen tot oprichting van de Havenschappen Vlissingen en Terneuzen in werking treedt.

Borsele, 6 maart 1997

De Raad voornoemd,

secretaris,

voorzitter,

 

 

Bijlage 5, bedoeld in artikel 1

 

Besluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen

De Raad der gemeente Terneuzen,

Overwegende dat tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, de gemeenten Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Sas van Gent, alsmede de Havenschappen Vlissingen en Terneuzen een bestuursovereenkomst is gesloten;

dat in deze overeenkomst is vastgelegd dat, in verband met de wens van het Rijk zijn deelname aan de gemeenschappelijke regelingen tot oprichting van het Havenschap Vlissingen (Stb. 1970, 457) respectievelijk het Havenschap Terneuzen (Stb. 1971, 252) zo spoedig mogelijk te beŽindigen, genoemde gemeenschappelijke regelingen zullen worden opgeheven;

dat in deze overeenkomst tevens de in verband met deze opheffing tussen betrokken partijen gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

Gelezen het voorstel van B en W d.d. 4 maart 1997;

Gelet op de artikelen 42 en 43 van de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen;

Besluit:

Artikel 1

De gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen (Stb. 1971, 252) wordt opgeheven.

Artikel 2

1. De gevolgen van deze opheffing zijn geregeld in de in de aanhef genoemde bestuursovereenkomst d.d. ..... en in de Gemeenschappelijke regeling tot oprichting en instandhouding van het Havenschap Westerschelde.

2. Deze bestuursovereenkomst en de gemeenschappelijke regeling Havenschap Westerschelde zijn als bijlagen bij dit besluit gevoegd en maken hiervan deel uit voor zover zij betrekking hebben op de gevolgen, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op hetzelfde tijdstip als waarop de wet houdende goedkeuring van de besluiten van de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van FinanciŽn, van Provinciale Staten van Zeeland en van de Raden van de gemeenten Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Sas van Gent tot opheffing van de gemeenschappelijke regelingen tot oprichting van de Havenschappen Vlissingen en Terneuzen in werking treedt.

Terneuzen, 27 maart 1997

De Raad voornoemd,

secretaris,

voorzitter,

 

 

Bijlage 6, bedoeld in artikel 1

 

Besluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen

De Raad der gemeente Sas van Gent,

Overwegende dat tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, de gemeenten Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Sas van Gent, alsmede de Havenschappen Vlissingen en Terneuzen een bestuursovereenkomst is gesloten;

dat in deze overeenkomst is vastgelegd dat, in verband met de wens van het Rijk zijn deelname aan de gemeenschappelijke regelingen tot oprichting van het Havenschap Vlissingen (Stb. 1970, 457) respectievelijk het Havenschap Terneuzen (Stb. 1971, 252) zo spoedig mogelijk te beŽindigen, genoemde gemeenschappelijke regelingen zullen worden opgeheven;

dat in deze overeenkomst tevens de in verband met deze opheffing tussen betrokken partijen gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

Gelezen het voorstel van B en W d.d. 18 februari 1997;

Gelet op de artikelen 42 en 43 van de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen;

Besluit:

Artikel 1

De gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen (Stb. 1971, 252) wordt opgeheven.

Artikel 2

1. De gevolgen van deze opheffing zijn geregeld in de in de aanhef genoemde bestuursovereenkomst d.d. ..... en in de Gemeenschappelijke regeling tot oprichting en instandhouding van het Havenschap Westerschelde.

2. Deze bestuursovereenkomst en de gemeenschappelijke regeling Havenschap Westerschelde zijn als bijlagen bij dit besluit gevoegd en maken hiervan deel uit voor zover zij betrekking hebben op de gevolgen, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op hetzelfde tijdstip als waarop de wet houdende goedkeuring van de besluiten van de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van FinanciŽn, van Provinciale Staten van Zeeland en van de Raden van de gemeenten Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Sas van Gent tot opheffing van de gemeenschappelijke regelingen tot oprichting van de Havenschappen Vlissingen en Terneuzen in werking treedt.

Sas van Gent, 27 februari 1997

De Raad voornoemd,

secretaris,

voorzitter,

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x