Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  TOT  MACHTIGING  TOT  DEELNEMING  DOOR  NEDERLAND  IN  DE  DERDE  AANVULLING  DER  MIDDELEN  VAN  HET  INTERNATIONALE  FONDS  VOOR  LANDBOUW  ONTWIKKELING  (IFAD)

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
WET van 10 april 1991 tot machtiging tot deelneming door Nederland in de Derde Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Landbouw Ontwikkeling (IFAD)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, dat het Koninkrijk der Nederlanden deelneemt in de Derde Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Landbouw Ontwikkeling;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking wordt gemachtigd om het nodige te verrichten, opdat ten laste van 's Rijks schatkist voor het Koninkrijk der Nederlanden voor een totaal bedrag van f 42 718 884 (twee en veertig miljoen, zevenhonderdachtttienduizend achthonderd vierentachtig gulden) wordt bijgedragen in de derde Aanvulling van de Middelen van het Internationale Fonds voor Landbouw Ontwikkeling.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 10 april 1991

 

BEATRIX

 

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
J.P. Pronk

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
P. Bukman

De Minister van Buitenlandse Zaken,
H. van den Broek

 

Uitgegeven de twintigste juni 1991
De Minister van Justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x