Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  TOT  SAMENVOEGING  VAN  DE GEMEENTEN  AARDENBURG  EN  SLUIS

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 7 juli 1994 tot samenvoeging van de gemeenten Aardenburg en Sluis

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Aardenburg en Sluis samen te voegen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1. Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Aardenburg en Sluis opgeheven.

2. Met ingang van de datum van herindeling wordt een nieuwe gemeente Sluis-Aardenburg ingesteld. Deze nieuwe gemeente omvat het grondgebied van de op te heffen gemeenten Aardenburg en Sluis.

Artikel 2

Als gemeente, bedoeld in artikel 36, eerste en tweede lid, en artikel 52, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling wordt aangewezen de gemeente Aardenburg.

Artikel 3

Als gemeente, bedoeld in artikel 41, derde lid, en artikel 45, tweede lid, van de in artikel 2 bedoelde wet wordt aangewezen de nieuwe gemeente Sluis-Aardenburg.

Artikel 4

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel 5

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel 6

Ter uitvoering van artikel 56, vierde lid, van de Wet op het basisonderwijs wordt de stichtingsnorm voor basisscholen met ingang van de datum van herindeling voor de nieuwe gemeente Sluis-Aardenburg vastgesteld op 200.

Artikel 7

Ter uitvoering van artikel 107c, eerste lid, van de Wet op het basisonderwijs wordt de opheffingsnorm voor basisscholen met ingang van de datum van herindeling voor de nieuwe gemeente Sluis-Aardenburg vastgesteld op 24.

Artikel 8

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 7 juli 1994

 

BEATRIX

 

De Minister van Binnenlandse Zaken,
D.IJ.W. de Graaff-Nauta

 

Uitgegeven de eenentwintigste juli 1994
De Minister van Justitie,
A. Kosto

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x