Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  TOT  UITVOERING  VAN  DE  RICHTLIJN  VAN  DE  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN  BETREFFENDE  INFORMATIE  VAN  DE  WERKNEMER  OVER  ZIJN  ARBEIDSOVEREENKOMST  OF  ARBEIDSVERHOUDING

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 2 december 1993 tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende informatie van de werknemer over zijn arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn (PbEG L 288/32 van 18 oktober 1991) moet worden uitgevoerd;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel I

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel II

1. Voor personen in dienst van het Rijk, provincie, gemeente, waterschap of andere publiekrechtelijke lichamen gelden de volgende bepalingen.

2. De werkgever is verplicht aan de werknemer een schriftelijke opgave te verstrekken met ten minste de volgende gegevens:

a. identiteit van de werkgever, de plaats van diens vestiging en naam en woonplaats van de werknemer;

b. de plaats of de plaatsen waar het werk wordt verricht;

c. de functie van de werknemer;

d. de datum van indiensttreding;

e. indien de aanstelling of arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt, de duur daarvan;

f. de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak;

g. de duur van de door de werkgever respectievelijk werknemer in acht te nemen

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x