Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  TOT  UITVOERING  VAN  DE  VERORDENING  NO.  11  VAN  DE  RAAD  VAN  DE  EUROPESE  ECONOMISCHE  GEMEENSCHAP

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Uitvoeringsbesluit ex artikel 2 Wet tot uitvoering van de Verordening No. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap

 

 

WET van 27 juni 1963 tot uitvoering van de Verordening No. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het nodig is enige regelen te stellen nopens de uitvoering van de Verordening No. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Definities

 

Artikel 1

In deze Wet wordt verstaan onder:

a. Verordening: de Verordening No. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van 16 augustus 1960);

b. Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.

 

Algemene bepalingen

 

Artikel 2

1.De ondernemers, die vervoer verrichten als bedoeld in artikel 5 van de Verordening, zijn verplicht volgens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen voorschriften aan Onze Minister en de door deze aangewezen instanties en ambtenaren gegevens te verschaffen betreffende tarieven, overeenkomsten, prijsafspraken en vervoervoorwaarden.

2.Een gelijke verplichting rust, voor wat betreft gegevens met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en de toegepaste prijzen en voorwaarden, op

a. de expediteurs en andere tussenpersonen op het gebied van vervoer, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Verordening;

b. de ondernemers, die rechtstreeks bijkomstige werkzaamheden ten dienste van het vervoer verrichten, als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Verordening.

 

Artikel 3

1.Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen ten aanzien van vervoer, waarop artikel 6 van de Verordening van toepassing is, regels worden gesteld met betrekking tot het gebruik van vervoerdocumenten en het bijhouden van een bedrijfsadministratie.

2.Voor zover deze regels betrekking hebben op het medezenden van vervoerdocumenten, zijn de in Nederland gevestigde ondernemers ook buiten Nederland hieraan gehouden.

 

Artikel 4

1. Met het toezicht op de naleving van de voorschriften van de artikelen

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x