Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  TOT  WIJZIGING  PROVINCIALE  INDELING  GEMEENTE  VIANEN

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 18 oktober 2001 tot wijziging van de provinciale indeling van de gemeente Vianen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de provinciale indeling van de gemeente Vianen te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling wordt de gemeente Vianen ingedeeld bij de provincie Utrecht, waarbij de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland wordt gewijzigd, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 3

[Wijzigt de Politiewet 1993]

Artikel 4

Advocaten en procureurs die kantoor houden in een gemeente die ingevolge deze wet is overgegaan naar een ander arrondissement, worden door de zorg van de betrokken griffiers ingeschreven bij de rechtbank van het nieuwe arrondissement. De procureurs blijven tot vijf jaren na de datum van herindeling tevens ingeschreven bij de rechtbank van het oude arrondissement. Artikel 61, tweede lid, tweede volzin, van de Advocatenwet blijft buiten toepassing.

Artikel 5

[Wijzigt de Kieswet]

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 18 oktober 2001

 

BEATRIX

 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.G. de Vries

 

Uitgegeven de achtste november 2001
De Minister van Justitie,
A.H. Korthals

 

 

Kaart genoemd in artikel 1 van de Wet tot wijziging van de provinciale indeling van de gemeente Vianen

[Illustratie verwijderd]

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x