Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  VAN  24  APRIL  1947,  HOUDENDE  VOORZIENINGEN  ONDER  DEN  VIJAND  AANGETROFFEN  GOEDEREN

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 24 april 1947, houdende voorzieningen onder den vijand aangetroffen goederen

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is nadere voorzieningen te treffen ten aanzien van roerende goederen, welke in handen van den vijand zijn aangetroffen;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

Voor de toepassing van de bij of krachtens deze wet uitgevaardigde bepalingen wordt verstaan onder:

1. vijand: elke militaire of para-militaire organisatie van Duitschland of van zijn bondgenooten, alsmede de leden daarvan;

2. goederen: roerende goederen, welke na 9 Mei 1940 al dan niet rechtmatig uit Nederlandsch bezit in handen van den vijand zijn overgegaan;

3. oorspronkelijke rechthebbende: hij, die goederen, waarop hij eenig recht had, heeft verloren door handelingen als omschreven in artikel 25 van het Besluit herstel rechtsverkeer.

Artikel 2

1. Voorzoover zulks niet reeds uit hoofde van het bepaalde bij artikel 3 van het Besluit Vijandelijk Vermogen is geschied, zijn op na te noemen tijdstippen van rechtswege in eigendom op den Staat overgegaan:

a. alle goederen, welke door de Nederlandsche strijdkrachten in handen

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x