Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  VERLENGING  ZITTINGSDUUR  RADEN  VAN  DE  GEMEENTEN  HEERJANSDAM  EN  ZWIJNDRECHT  IN  VERBAND  MET  DE  SAMENVOEGING  VAN  DEZE  GEMEENTEN

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

Vervallen m.i.v. 16 augustus 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 29 november 2001 tot verlenging van de zittingsduur van de raden van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht in verband met de samenvoeging van deze gemeenten

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de zittingsduur van de raden van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht in verband met de voorgenomen gemeentelijke herindeling van deze gemeenten te verlengen, teneinde te voorkomen dat in een kort tijdsbestek mogelijk tweemaal gemeenteraadsverkiezingen moeten worden gehouden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1. De verkiezing van de leden van de raden van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht, waarvoor de kandidaatstelling op 22 januari 2002 zou plaatsvinden, blijft achterwege.

2. De zittingsduur van de op 4 maart 1998 gekozen raden van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht wordt verlengd tot 1 januari 2003.

Artikel 2

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 23 augustus 2001 ingediende voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht (Kamerstukken 2000/01, 27 887) op 13 september 2002 niet tot wet is verheven en in werking getreden, vindt de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raden van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht plaats op 22 oktober 2002.

2. In het geval, bedoeld in het eerste lid, gelden in afwijking van de artikelen G 1 tot en met G 4 en V 12 van de Kieswet de volgende tijdstippen:

a. de in de artikelen G 1, achtste lid, en G 2, achtste lid, van de Kieswet bedoelde kennisgeving, voorafgaande aan de kandidaatstelling voor de verkiezing van de gemeenteraad, vindt plaats op 23 september 2002;

b. verzoeken tot registratie van aanduidingen van politieke groeperingen voor de verkiezing van de raad van de gemeenten Heerjansdam of Zwijndrecht, ingediend na 23 september 2002, blijven voor de verkiezing van 4 december 2002 buiten behandeling;

c. de beslissing van het centraal stembureau, bedoeld in artikel G 4, tweede lid, van de Kieswet, vindt uiterlijk plaats op 1 oktober 2002;

d. de beslissing betreffende de toelating van de gekozen leden van de gemeenteraad vindt plaats uiterlijk op 20 december 2002.

3. De ingevolge het eerste lid gekozen gemeenteraadsleden treden tegelijk af met de leden van de gemeenteraden waarvoor de verkiezingen op 6 maart 2002 hebben plaatsgevonden.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 november 2001

 

BEATRIX

 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.G. de Vries

 

Uitgegeven de dertiende december 2001
De Minister van Justitie,
A.H. Korthals

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x