Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  VERNIEUWING  HYPOTHECAIRE  INSCHRIJVINGEN  1964

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 2 juni 1965, houdende vernieuwing van hypothecaire inschrijvingen en van overschrijvingen van processen-verbaal van beslag

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatregelen te treffen inzake vernieuwing van hypothecaire inschrijvingen en van overschrijvingen van processen-verbaal van beslag;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1. Met afwijking van artikel 1236 van het Burgerlijk Wetboek zijn de vr 1 juli 1948 genomen hypothecaire inschrijvingen onderworpen aan vernieuwing binnen een tijdvak van twee jaren, aanvangend op een door onze Minister van Financin vast te stellen en in de Nederlandse Staatscourant bekend te maken tijdstip.

2. De vernieuwing geschiedt door herinschrijving van het hypothecaire verband in de daartoe bestemde openbare registers.

3. Het bepaalde in het eerste en het tweede lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vr 1 juli 1948 overgeschreven processen-verbaal van beslag.

Artikel 2

1. Om de vernieuwing van een hypothecaire inschrijving te bewerkstelligen worden door tussenkomst van een notaris bij de bewaarder van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen, binnen wiens ambtsgebied het onroerend goed is gelegen of te wiens kantore het schip is te boek gesteld, ter inschrijving ingeleverd twee door of namens de schuldeiser ondertekende borderellen.

2. Deze borderellen bevatten:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x