Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  VERNIEUWING  HYPOTHECAIRE  INSCHRIJVINGEN  TEN  HYPOTHEEKKANTORE  NIJMEGEN

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 25 juli 1947 tot het treffen van maatregelen in zake de vernieuwing van hypothecaire inschrijvingen ten hypotheekkantore te Nijmegen

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is gebleken, maatregelen te treffen inzake de vernieuwing van hypothecaire inschrijvingen, genomen ten kantore van bewaring van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Nijmegen;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

Met afwijking van de bepaling van artikel 1236 van het Burgerlijk Wetboek zijn alle vr of op 20 September 1944 ten kantore van bewaring van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Nijmegen genomen hypothecaire inschrijvingen op onroerende zaken onderworpen aan vernieuwing binnen een tijdvak van n jaar, aanvangende op een door Onzen Minister van Financin vast te stellen tijdstip.

Artikel 2

1. De aanvraag tot vernieuwing geschiedt door of namens den schuldeischer of door of namens dengene die ten genoegen van den hypotheekbewaarder aantoont, dat hij belanghebbende is. Zij geschiedt door tusschenkomst van een notaris.

2. Te dien einde worden ten kantore van bewaring te Nijmegen overgelegd twee door hem die de aanvraag doet, onderteekende borderellen bevattende:

1. vermelding van den schuldeischer en den schuldenaar op het tijdstip van opmaking van de borderellen; indien de schuldeischer een andere is dan die ten tijde van de oorspronkelijke inschrijving, behoort tevens, ten genoegen van den hypotheekbewaarder, opgave te worden gedaan van de wijze waarop of van de titels uit welke de tegenwoordige schuldeischer zijn recht heeft verkregen;

2. opgave der woonplaats, door den schuldeischer gekozen binnen den kring van voormeld kantoor; wijkt deze woonplaats af van de in het borderel der oorspronkelijke inschrijving gekozene, dan behoort ook van die woonplaats melding te worden gemaakt;

3. de dagteekening en den aard van den rechtstitel met opgave van den ambtenaar door of ten overstaan van wien de akte is verleden of van den rechter in het geval van artikel 1217 van het Burgerlijk Wetboek;

4. het beloop der inschuld of de begrooting der voorwaardelijke of onbepaalde rechten, welke verzekerd moeten worden en den tijd waarop de schuld opeischbaar is; een en ander zoowel naar de gegevens van het borderel der oorspronkelijke inschrijving als naar den toestand op het tijdstip van overlegging der onderwerpelijke borderellen;

5. een verwijzing naar het borderel der oorspronkelijke inschrijving, zulks door vermelding van de dagteekening waarop en het deel en nummer waarin de inschrijving heeft plaats gehad; indien en voorzoover in dat borderel vermeld zijn de bedingen, bedoeld in de artikelen 1223, tweede lid, 1230, eerste lid, en 1254, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, moet daarvan in de onderwerpelijke borderellen door verwijzing naar die wetsbepalingen melding worden gemaakt;

6. het verlangen van den schuldeischer tot geheele of gedeeltelijke vernieuwing van de inschrijving, met aanduiding van den aard en de ligging der goederen waarop de hypotheek is gevestigd overeenkomstig de kadastrale indeeling

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x