[Regeling van 23 september 2004, Stcrt. 2004, 183. Inwerkingtreding: 15 oktober 2004 (Stb. 2004, 494)]

 

REGELING houdende regels voor havenontvangstvoorzieningen (Regeling havenontvangstvoorzieningen)

23 september 2004/nr. HDJZ/SCH/2004-2311
Hoofddirectie Juridische Zaken

     De Minister van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op bijlagen I, II, IV en V van het op 2 november 1973 te Londen tot stand gekomen Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, met protocollen en bijlagen met aanhangsels (Trb. 1975, 147), en met het op 17 februari 1978 te Londen tot stand gekomen protocol bij dat verdrag met bijlage en aanhangsels (Trb. 1978, 187), Richtlijn nr. 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 november 2000, betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen (PbEG L 332), de artikelen 1, onderdeel g, 6, achtste lid, 6a, tweede lid, 12a, eerste lid, 18, eerste lid, en 35a, vijfde lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de artikelen 2, 8, vijfde lid, en 9, tweede lid, van het Besluit havenontvangstvoorzieningen;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).