Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  VOORLOPIGE  VOORZIENINGEN  IN  VERBAND  MET  DE  VOORGENOMEN  INTREKKING  VAN  HET  KONINKLIJK  BESLUIT  VAN  10  APRIL  1939

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 2 december 1982, houdende voorlopige voorzieningen in verband met de voorgenomen intrekking van het Koninklijk besluit van 10 april 1939 (Stb. 1939, 181)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is enige tijdelijke voorzieningen te treffen in verband met de voorgenomen intrekking van het Koninklijk besluit van 10 april 1939 (Stb. 1939, 181);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel I [Vervallen per 31-05-1989]

Artikel II

Het bepaalde bij of krachtens de Wegenverkeerswet (Wet van 13 september 1935, Stb. 554) en provinciale en plaatselijke verordeningen gelden, ook buiten de gevallen genoemd in artikel 45, eerste lid, van genoemde wet, niet dan voor zover zulks door Ons bij algemene maatregel van bestuur is bepaald,

a. ten aanzien van motorrijtuigen, rijwielen en andere rij- of voertuigen, voor zover die worden gebezigd ten behoeve van de strijdkrachten;

b. voor militairen te voet, voor zover zij zich ter uitoefening van de dienst op een weg bevinden.

Artikel III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

 

 

     Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriŽle departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 2 december 1982

 

BEATRIX

 

De Minister van Defensie,
J. de Ruiter

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Rietkerk

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
N. Smit-Kroes

 

Uitgegeven de dertiende januari 1983
De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x