Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  VOORZIENINGEN  PRIVATISERING  STAATSVISSERSHAVENBEDRIJF

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 23 maart 1989, houdende voorzieningen in verband met de privatisering van het Staatsvissershavenbedrijf

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is tot privatisering over te gaan van het Staatsvissershavenbedrijf en daartoe met name het merendeel van de rechten en verplichtingen, behorend tot het Staatsvissershavenbedrijf, over te dragen aan Zeehaven IJmuiden N.V. en dat het wenselijk is in verband daarmee enkele voorzieningen bij wet te treffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

b. de havens te IJmuiden: de Vissershaven en de Haringhaven te IJmuiden met de daartoe behorende zijhavens en haveningangen.

Artikel 2

1. Het Rijk brengt de havens te IJmuiden en de tot deze havens behorende kaden bij Zeehaven IJmuiden N.V., gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, in beheer en onderhoud over.

2. De in het eerste lid omschreven waterstaatswerken zijn aangegeven op de bij deze wet behorende tekening 1.

3. Het beheer en onderhoud van de in het eerste lid omschreven waterstaatswerken worden overgebracht voor zover deze bij het Rijk berusten.

4. De nieuwe rechthebbende treedt door de overbrenging in beheer en onderhoud van de in het eerste lid omschreven waterstaatswerken tegenover derden in de rechten en verplichtingen van het Rijk te dier zake.

Artikel 3

1. Zeehaven IJmuiden N.V. is ook gerechtigd tot het vorderen van een vergoeding voor het gebruik met vaartuigen van de havens te IJmuiden en van de kaden van deze havens, voor zover dit recht niet reeds uit haar eigendomsrecht van deze havens en kaden voortvloeit. In geval van overdracht door Zeehaven IJmuiden N.V. van haar rechten en verplichtingen ter zake van de havens en de kaden geldt hetzelfde voor de rechtsopvolger van Zeehaven IJmuiden N.V. en diens eventuele rechtsopvolgers.

2. De tarieven, gehanteerd voor de krachtens het eerste lid gevorderde vergoedingen, behoeven de goedkeuring van Onze Minister. Goedkeuring wordt slechts geweigerd van tarieven voor vaartuigen, die, naar het oordeel van Onze Minister, in verhouding tot de tarieven voor andere vaartuigen kennelijk onevenredig hoog zijn.

3. Een vrijstelling van het betalen van een vergoeding als bedoeld in de vorige leden geldt voor:

a. oorlogsvaartuigen;

b. vaartuigen, gebezigd door een toezichthoudende dienst of opsporingsdienst in de uitoefening van zijn taak;

c. vaartuigen gedurende de eerste 48 uur na binnenkomst in de havens voor zover zij de havens uitsluitend binnenkomen in verband met:

1. storm,

2. het uitvoeren van reparaties ten gevolge van averij of

3. het aan land zetten van schipbreukelingen, zieken of doden, mits van het voornemen daartoe onmiddellijk bij aankomst aan Zeehaven IJmuiden N.V. wordt kennis gegeven.

Artikel 4

1. Het Rijk brengt het gedeelte van een

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x