Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  VOORZIENINGEN  TEN  BEHOEVE  VAN  INZET  EN  BEKOSTIGING  MUSKUSRATTENVANGERS

Tekst zoals deze geldt op 23 januari 2011

Vervallen m.i.v. 1 juli 2011

 

 

 

 
WET van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in het belang van een landelijke bestrijding van de muskusrat, en ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken in het bijzonder, enige voorzieningen te treffen met betrekking tot de inzet van muskusrattenvangers in de provincies en het door het Rijk te dragen aandeel in de kosten daarvan;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

In het belang van een doelmatige bestrijding van de muskusrat in het gehele land, en ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken in het bijzonder, dragen gedeputeerde staten van iedere provincie zorg voor de inzet van muskusrattenvangers in ambtelijke dienst.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 5

Gedeputeerde staten der provincie verschaffen Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw en Visserij ieder jaar vr 1 april een overzicht van de resultaten die in het laatstverstreken kalenderjaar met de inzet van muskusrattenvangers in de onderscheidene gebieden zijn bereikt.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 8

Onze Minister van Landbouw en Visserij stelt, na overleg met gedeputeerde staten der provincies, regels met betrekking tot de overgang in ambtelijke dienst van de provincies van hen die in rijksdienst zijn belast met de uitvoering van de muskusrattenbestrijding.

Artikel 9

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1986.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 18 december 1985

 

BEATRIX

 

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i.,
P. Winsemius

De Minister van Landbouw en Visserij,
G.J.M. Braks

 

Uitgegeven de zevenentwintigste december 1985
De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x