Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  VRIJWILLIGE  ZETELVERPLAATSING  DERDE  LANDEN

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 13 oktober 1994, houdende regels omtrent de vrijwillige verplaatsing naar het buitenland van de statutaire zetel van naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, co÷peraties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen in tijden van nood

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is voor naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, co÷peraties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen de mogelijkheid te openen in tijden van nood hun statutaire zetel vanuit Nederland naar een plaats buiten het Koninkrijk over te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1. Een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een co÷peratie, een onderlinge waarborgmaatschappij en een stichting kunnen de zetel van de rechtspersoon verplaatsen naar een plaats buiten het Koninkrijk.

2. Een besluit tot zetelverplaatsing treedt niet in werking dan in geval van oorlog, onmiddellijk oorlogsgevaar, revolutie of daarmee vergelijkbare buitengewone omstandigheden.

3. Het in werking treden van het besluit heeft van rechtswege tot gevolg dat de plaats waarheen de zetel is overgebracht, geldt als de zetel van de rechtspersoon.

 

Artikel 2

1. Bevoegd tot het nemen van een besluit tot zetelverplaatsing zijn:

a. het bestuur van de rechtspersoon;

b. de algemene vergadering met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden, indien het niet een stichting betreft;

c. een of meer door de algemene vergadering of door het bestuur bij een in Nederland verleden notariŰle akte aangewezen personen.

2. Het besluit tot zetelverplaatsing kan inhouden dat de rechtspersoon de staat van naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, co÷peratie, onderlinge waarborgmaatschappij of stichting verliest en de staat verkrijgt van de daarmee vergelijkbare rechtspersoon van het recht van het land waarheen de zetel wordt overgebracht.

3. Het besluit kan wijziging van de statuten inhouden.

4. Zolang het besluit niet in werking is getreden, kunnen zij die het hebben genomen dat besluit intrekken of, onder handhaving van dat besluit, wijzigingen in de statuten aanbrengen die van kracht worden indien het besluit in werking treedt.

5. Ieder die overeenkomstig het eerste lid bevoegd is het besluit te nemen en ieder door hem bij een in Nederland verleden notariŰle akte aangewezen persoon, is bevoegd de veranderingen aan te brengen die nodig blijken om een vereiste goedkeuring of erkenning te verkrijgen van het land waarnaar de zetel is verplaatst.

6. Bij het besluit tot zetelverplaatsing kunnen bestuurders en commissarissen en, bij een stichting, leden van een toezichthoudend orgaan worden

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x