Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  WETTELIJKE  GRONDSLAG  WIJZIGING  BEZOLDIGING  RECHTERLIJKE  AMBTENAREN  PER  1  APRIL  1993

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 1 maart 1995, houdende wettelijke grondslag wijziging bezoldiging rechterlijke ambtenaren per 1 april 1993

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat dient te worden voorzien in een wettelijke grondslag voor de wijziging van de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren per 1 april 1993;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel I

In afwijking van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren kan een wijziging in de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren die betrekking heeft op de periode 1 april 1993 tot 1 april 1994 worden aangebracht bij algemene maatregel van bestuur met toepassing van artikel 1, tweede lid, van de Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren, zoals die gold op 31 maart 1994.

Artikel II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1993.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 1 maart 1995

 

BEATRIX

 

De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager

 

Uitgegeven de negende maart 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x