Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

ZEE-  EN  LUCHTVAARTVERZEKERINGSWET  1939

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 24 Juni 1939, houdende regelen teneinde de Regeering te machtigen tot het aangaan in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden van verzekeringsovereenkomsten op het terrein van de scheepvaart en de luchtvaart

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is regelen te stellen, teneinde de Regeering te machtigen in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden maatregelen te nemen betreffende de verzekering van zeeschepen en daarmede gelijk te stellen schepen, luchtvaartuigen of andere middelen van vervoer en de daarmede te vervoeren goederen, van goederen met bestemming naar een der gebiedsdeelen van het Koninkrijk, welke zich buiten dat gebiedsdeel bevinden alsmede van de belangen, welke samenhangen met de exploitatie van Nederlandse zeeschepen of luchtvaartuigen of met het vervoer van de hiervoor genoemde goederen;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1. Deze wet verstaat onder:

a. "Onze Ministers": Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën;

b. "zeeschepen": zeeschepen in de zin van artikel 2, eerste lid, van boek 8 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek alsmede zodanige schepen in aanbouw.

c. "Nederlandsche zeeschepen": die, welke de Nederlandsche nationaliteit bezitten ingevolge artikel 311 of 312 van het Wetboek van Koophandel;

d. Curaçaose zeeschepen: zeeschepen die op grond van voor Curaçao geldende rechtsregels de Curaçaose nationaliteit bezitten;

e. Sint Maartense zeeschepen: zeeschepen die op grond van voor Sint Maarten geldende rechtsregels de Sint Maartense nationaliteit bezitten;

f. Arubaanse schepen op grond van de artikelen 3 en 5 van het Curaçaosche Zeebrievenbesluit 1933;

g. "luchtvaartuig": wat daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Luchtvaartwet;

h. "Nederlandsch luchtvaartuig": ieder luchtvaartuig, dat door of vanwege het bevoegd gezag is ingeschreven in een binnen het Koninkrijk gehouden luchtvaartuigregister;

i. "Nederlandsch verzekeraar": ieder verzekeraar, wiens hoofdkantoor in het Koninkrijk is gevestigd.

2. Voor de toepassing van deze wet worden met zeeschepen gelijkgesteld de binnenschepen in de zin van artikel 3, eerste lid, van boek 8 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

3. Voor de toepassing van deze wet worden met Nederlandse zeeschepen gelijk gesteld de in het tweede lid bedoelde binnenschepen, die voldoen aan ten minste één der in het eerste lid van artikel 784 van boek 8 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek genoemde voorwaarden.

 

Artikel 2

1. Onze Ministers worden gemachtigd voor den Staat der Nederlanden met Nederlandsche verzekeraars herverzekeringsovereenkomsten aan te gaan tegen het gevaar van molest, zoomede tegen de gewone transportgevaren, mits:

a. het risico voor een door Onze Ministers aan te geven gedeelte ten laste van den oorspronkelijken verzekeraar blijft;

b. de voorwaarden, waaronder de oorspronkelijke verzekering wordt gesloten, niet in strijd zijn met door Onze Ministers vast te stellen regelen;

c. de premiën van de oorspronkelijke verzekering niet lager zijn dan het door Onze Ministers vast te stellen percentage of bedrag.

2. Bedoelde herverzekeringsovereenkomsten kunnen uitsluitend betreffen:

a. Nederlandse, Curaçaose, Sint Maartense en Arubaanse zeeschepen;

b. Nederlandsche luchtvaartuigen;

c. goederen, waarbij Nederlandse belangen of belangen van andere gebiedsdelen van het Koninkrijk zijn betrokken en welke:

1°. zich bevinden in zeeschepen, luchtvaartuigen of andere middelen van vervoer, of

2°. met bestemming naar een der gebiedsdelen van het Koninkrijk buiten dat gebiedsdeel liggen opgeslagen;

d. belangen, welke samenhangen met de exploitatie van Nederlandse zeeschepen of luchtvaartuigen of met het vervoer van de hiervoor onder c bedoelde goederen.

 

Artikel 3

Bij de in het voorgaande artikel bedoelde herverzekering zullen

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x