Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

MACHTIGINGSWET  INSTELLING  VISSERIJZONE

Tekst zoals deze geldt op 14 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

RIJKSWET van 8 juni 1977, houdende machtiging tot instelling van een visserijzone

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gezien de internationale ontwikkeling wenselijk is dat het Koninkrijk een visserijzone van maximaal twee honderd zeemijlen kan instellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

Wij behouden Ons de bevoegdheid voor een visserijzone in te stellen in overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 2 en 3.

Artikel 2

Het Koninkrijk oefent de uitsluitende rechtsbevoegdheid ten aanzien van visserijaangelegenheden uit in een zone ter breedte van ten hoogste 200 zeemijlen, gemeten van de basislijn van de territoriale zee van het Koninkrijk.

Artikel 3

De buitengrens van de visserijzone zal worden bepaald in overeenstemming met die andere Staten van wie een overeenkomstige zone grenst aan die van het Koninkrijk.

Artikel 4

1. Deze Rijkswet treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

2. Zij kan worden aangehaald als: Machtigingswet instelling visserijzone.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad en het Publikatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst, en dat alle ministeriŽle departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 8 juni 1977

 

JULIANA

 

De Minister van Buitenlandse Zaken,
M. van der Stoel

De Minister van Landbouw en Visserij,
Van der Stee

De Minister van Justitie,
Van Agt

De Minister van Defensie,
A. Stemerdink

 

Uitgegeven de dertigste juni 1977
De Minister van Justitie,
Van Agt

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x