Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

RIJKSWET  MACHTIGING  TOT  DEELNEMING  DOOR  HET  KONINKRIJK  DER  NEDERLANDEN  IN  DE  ALGEMENE  KAPITAALVERHOGING  VAN  DE  INTERNATIONALE  FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ

Tekst zoals deze geldt op 14 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

RIJKSWET van 7 juli 1993, houdende machtiging tot deelneming door het Koninkrijk der Nederlanden in de Algemene Kapitaalverhoging van de Internationale Financieringsmaatschappij

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat het Koninkrijk der Nederlanden deelneemt in de Algemene Kapitaalverhoging van de Internationale Financieringsmaatschappij;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

Onze Minister van FinanciŽn wordt gemachtigd om het nodige te verrichten, opdathet Koninkrijk der Nederlanden deelneemt in de Algemene Kapitaalverhoging van de Internationale Financieringsmaatschappij voor een totaalbedrag van US $ 24 405 000 (vierentwintig miljoen vierhonderdenvijfduizend) overeenkomstig de in 1992aangenomen Resolutie van de Raad van Gouverneurs betreffende de AlgemeneKapitaalverhoging van de Internationale Financieringsmaatschappij.

Artikel 2

Deze rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 7 juli 1993

 

BEATRIX

 

De Minister van FinanciŽn,
W. Kok

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
J.P. Pronk

De Minister van Buitenlandse Zaken,
P.H. Kooijmans

 

Uitgegeven de zevenentwintigste juli 1993
De Minister van Justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x