Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

RIJKSWET  OP  DE  CONSULAIRE  TARIEVEN

Tekst zoals deze geldt op 14 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Regeling op de consulaire tarieven
- Rijksbesluit op de consulaire tarieven

 

 

RIJKSWET van 18 april 2002, houdende bepalingen omtrent de tarieven voor consulaire dienstverlening

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bepalingen betreffende de heffing van kanselarijrechten die zijn neergelegd in de Wet op de Kanselarijrechten 1948 te vervangen door een vereenvoudigd tariefstelsel;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder

1°. Onze Minister: Onze Minister van Buitenlandse Zaken,

2°. de Gevolmachtigde Minister: de Gevolmachtigde Minister van Aruba, Curaēao of Sint Maarten in Nederland.

 

Artikel 2

1.De belanghebbende is aan Onze Minister dan wel indien dat bij algemene maatregel van rijksbestuur is bepaald aan de Gevolmachtigde Minister een bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur te bepalen vergoeding verschuldigd voor het verlenen van de bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur aangeduide diensten met betrekking tot:

a. de uitoefening van de bij of krachtens de Consulaire Wet aan consulaire ambtenaren verleende bevoegdheden,

b. het verstrekken van consulaire verklaringen met het oog op het vervoeren van een stoffelijk overschot of een urn,

c. het verstrekken van verklaringen omtrent de burgerlijke staat en andere de persoon betreffende gegevens die tot bewijs strekken,

d. het verlenen van bijstand, zoals bemiddeling bij het oplossen van financiėle en andere de belanghebbende betreffende problemen die verband houden met het verblijf in het buitenland,

e. het verschaffen van informatie en het bemiddelen bij het verkrijgen daarvan anders dan in het kader van de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur,

f. het legaliseren en verifiėren van documenten en het bemiddelen bij het doen legaliseren en verifiėren van documenten,

g. het bemiddelen met het oog op het verrichten van rechtshandelingen en het verstrekken van verklaringen en andere documenten ten behoeve van belanghebbende door de bevoegde instanties van andere mogendheden,

h. de verlening van visa en

i. overige diensten verleend door Onze Minister dan wel de Gevolmachtigde Minister.

2.De bepaling van de onderscheiden vergoedingen op grond van het eerste lid geschiedt zoveel mogelijk op grondslag van de werkelijke kosten die de gebruikelijke dienstverrichting meebrengt.

3.In afwijking van het eerste lid kunnen de diensten en de daarvoor in rekening te brengen vergoeding bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden aangeduid respectievelijk vastgesteld, indien Onze Minister de dienst in Nederland verricht.

 

Artikel 3

De vergoeding op grond van artikel 2 wordt verhoogd met een vergoeding voor:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x