Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

RIJKSWET  OVERGANGSBEPALINGEN  VERKRIJGEN  HOEDANIGHEID  VAN  LAND  IN  HET  KONINKRIJK  DOOR  ARUBA

Tekst zoals deze geldt op 14 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

RIJKSWET van 20 juni 1985, houdende vaststelling van enige overgangsbepalingen in verband met het verkrijgen van de hoedanigheid van land in het Koninkrijk door Aruba
 
 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat een van 7 tot en met 12 maart 1983 te 's-Gravenhage gehouden conferentie van de Nederlandse Antillen, de eilanden van de Nederlandse Antillen en Nederland ermee heeft ingestemd dat Aruba als overgang naar de onafhankelijkheid voor een periode van tien jaren de hoedanigheid verkrijgt van land in het Koninkrijk op de grondslag van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en dat het in verband daarmee nodig is enige overgangsbepalingen vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1. Het door de Staten-Generaal aangenomen en door de Nederlandse Antillen ingevolge artikel 55 van het Statuut voor het Koninkrijk aanvaarde voorstel van rijkswet tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, houdende losmaking van Aruba uit het staatsverband van de Nederlandse Antillen, wordt niet door de Koning bekrachtigd alvorens het door de eilandsraad van Aruba is aanvaard.

2. Het besluit tot aanvaarding wordt genomen met tenminste twee derden der uitgebrachte stemmen.

3. Wordt deze meerderheid niet verkregen, dan wordt de eilandsraad door de gezaghebber ontbonden. Het besluit tot ontbinding behelst de uitschrijving van de verkiezing van een nieuwe eilandsraad binnen twee maanden en de bijeenroeping van de nieuw gekozen eilandsraad binnen drie maanden.

4. De nieuw gekozen eilandsraad beslist over de aanvaarding bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Artikel 2

1. Het door de eilandsraad van Aruba bij eilandsverordening vastgestelde ontwerp

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x