BESLUIT van 8 december 2005, Stb. 2005, 654, houdende regels met betrekking tot het in de handel brengen van teeltmateriaal (Besluit verhandeling teeltmateriaal). Inwerkingtreding: 1 februari 2006 (Stb. 2006, 41).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 september 2005, TRCJZ/2005/2593, Directie Juridische Zaken;
     Gelet op de Europese richtlijnen met betrekking tot het in de handel brengen van teeltmateriaal van verschillende soorten gewassen alsmede gelet op de artikelen 19, 39, eerste en tweede lid, 40, 41, 43, 85, en 87, tweede, derde en zesde lid, van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005;
     De Raad van State gehoord (advies van 14 oktober 2005, nr. W11.05.0400/V);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 december 2005, nr. TRCJZ/2005/3569, Directie Juridische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).