[Regeling van 16 januari 2006, Stcrt. 2006, 15. Inwerkingtreding: 1 februari 2006 (Stb. 2006, 41)]

 

REGELING van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 januari 2006, nr. TRCJZ/2006/98, houdende regels met betrekking tot het in de handel brengen van teeltmateriaal (Regeling verhandeling teeltmateriaal)

     De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
     Gelet op de Europese richtlijnen met betrekking tot het in de handel brengen van teeltmateriaal van verschillende soorten gewassen, de artikelen 21, vierde lid, 39, zevende lid, en 44 van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, alsmede de artikelen 3, 4, 5 en 6 van het Besluit verhandeling teeltmateriaal;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).