MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 26 april 2006, Stb. 2006, 247, tot regeling van een onafhankelijke uitoefening van risicobeoordeling door de Voedsel en Waren Autoriteit (Wet onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit). Inwerkingtreding: 1 augustus 2006.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het vanuit het streven naar een zo hoog mogelijk niveau van gezondheidsbescherming van consumenten wenselijk is te verzekeren dat de Voedsel en Waren Autoriteit haar taken ten behoeve van op wetenschappelijke gegevens berustende risicobeoordeling en onderzoek alsmede de daarmee verbonden advisering op het gebied van voeding en voedsel en op het gebied van andere consumentenproducten in onafhankelijkheid uitoefent en daartoe bij wet procedurele waarborgen te creĆ«ren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).