[Regeling van 19 december 2006, Stcrt. 2006, 253. Inwerkingtreding: 1 januari 2007]

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2006, nr. AV/PB/102565A, tot vaststelling van regels op grond van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling en tot aanpassing van enige Ministeriele regelingen in verband met de invoering van de Pensioenwet (Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 2, derde lid, 70, tweede lid, 109, zevende lid, en 158 van de Pensioenwet, artikel 81, tweede lid en 153 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, artikel 9, vierde lid, 23, vierde lid, 25, eerste en vijfde lid, en 27, eerste lid, van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, artikel 12, derde lid en 22, vierde lid, van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen, artikel 8, zesde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen, artikel 50, vijfde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 67, zesde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en artikel 7, vierde lid, en artikel 10 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding;
     Met betrekking tot de artikelen 32, 33 en 34 handelend in overeenstemming met de Minister van Justitie;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).