Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

 
vorige

 

WET  ALGEMENE  BEPALINGEN  BURGERSERVICENUMMER  (Wabb)

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Besluit burgerservicenummer
- Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg

 

 

WET van 21 juli 2007, houdende algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is algemene regels te stellen in verband met de invoering van een uniek persoonsnummer teneinde de doelmatigheid van de administraties van de overheid en enige andere sectoren te vergroten en de dienstverlening aan de burger te verbeteren, een en ander met inachtneming van de eisen die daaraan behoren te worden gesteld ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

b. burgerservicenummer: het als zodanig overeenkomstig deze wet aan een natuurlijke persoon toegekend nummer;

c. overheidsorgaan:

1. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

2. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

d. gebruiker:

1. een overheidsorgaan;

2. ieder ander dan een overheidsorgaan of degene aan wie het burgerservicenummer is toegekend, voor zover deze werkzaamheden verricht waarbij het gebruik door hem of haar van het burgerservicenummer bij of krachtens de wet is voorgeschreven;

e. beheervoorziening: de beheervoorziening, bedoeld in artikel 3;

f. nummerregister: het nummerregister dat deel uitmaakt van de beheervoorziening;

g. sociaal-fiscaalnummer: het nummer dat is toegekend op grond van artikel 47b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen zoals dat artikel luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen.

Artikel 2

Het burgerservicenummer bevat geen informatie over de persoon aan wie het is toegekend.

Hoofdstuk 2. Nummerbeheer

Paragraaf 1. De beheervoorziening

Artikel 3

1. Onze Minister draagt zorg voor de inrichting en de instandhouding van een beheervoorziening, waarvan deel uitmaken:

a. voorzieningen met behulp waarvan nummers die als burgerservicenummer kunnen worden toegekend, worden aangemaakt en ter beschikking worden gesteld;

b. het nummerregister;

c. voorzieningen met behulp waarvan het nummerregister kan worden geraadpleegd;

d. voorzieningen met behulp waarvan de daartoe bestemde registraties kunnen worden geraadpleegd teneinde na te gaan:

1. of aan een bepaalde persoon reeds een burgerservicenummer is toegekend en zo ja, welk burgerservicenummer;

2. aan welke persoon een bepaald burgerservicenummer is toegekend;

3. of het Nederlandse document, met behulp waarvan een persoon zich identificeert, een document is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1, 2 of 4, van de Wet op de identificatieplicht;

e. voorzieningen met behulp waarvan aan een college van burgemeester en wethouders, onderscheidenlijk Onze Minister, gegevens worden verstrekt, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van artikel 8, tweede lid, tweede volzin.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de inrichting, de instandhouding,

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x