MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
- Besluit langdurige zorg
- Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg
- Uitvoeringsbesluit Wkkgz

 

 

WET van 10 april 2008, Stb. 2008, 164, houdende regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg).¹ Inwerkingtreding: 1 juni 2008 (Stb. 2008, 186).

1. Redactie: ingevolge artikel II, onderdeel D, van de Wet cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens is de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg met ingang van 1 juli 2017 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de zorgsector het burgerservicenummer te gebruiken teneinde te waarborgen dat verwerkte persoonsgegevens op de betrokken cliĆ«nt betrekking hebben;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).