Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

 

UITVOERINGSWET  SPECIAAL  TRIBUNAAL  VOOR  LIBANON

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 29 december 2008, houdende bepalingen verband houdende met de instelling van het Speciaal Tribunaal voor Libanon, mede ter uitvoering van Resolutie 1757 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 30 mei 2007 (Uitvoeringswet Speciaal Tribunaal voor Libanon)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is enige wettelijke voorzieningen te treffen voor de vervolging van personen door het Speciaal Tribunaal voor Libanon die verantwoordelijk zijn voor de aanslag van 14 februari 2005 die heeft geresulteerd in de dood van voormalig minister-president Rafiq Hariri en anderen, mede ter uitvoering van Resolutie 1757 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 30 mei 2007, handelende krachtens hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties, alsmede de bij de Resolutie aangegeven inwerkingtreding van de bepalingen van de bijlage bij de Resolutie 1757, inclusief het Statuut van het Speciaal Tribunaal voor Libanon op 10 juni 2007;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:

a. Speciaal Tribunaal: het Speciaal Tribunaal voor Libanon, inwerking gesteld bij Resolutie 1757 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 30 mei 2007;

b. Statuut: het Statuut van het Speciaal Tribunaal voor Libanon, opgenomen in de bijlage bij resolutie 1757 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 30 mei 2007;

c. overlevering: de terbeschikkingstelling van een persoon door Nederland aan het Speciaal Tribunaal ten behoeve van een tegen hem gericht strafrechtelijk onderzoek bij het Speciaal Tribunaal;

d. doorvoer: het begeleid vervoer over Nederlands grondgebied van een persoon ten behoeve van zijn terbeschikkingstelling door een vreemde staat aan het Speciaal Tribunaal, dan wel door het Speciaal Tribunaal aan een vreemde staat;

e. Onze Minister: Onze Minister van Justitie.

2. Voor de toepassing van deze wet wordt mede verstaan onder:

Nederlands grondgebied: het grondgebied van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Nederlandse wet: een wet die van kracht is in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

in Nederland: in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 

Artikel 2

Op verzoek van het Speciaal Tribunaal kunnen personen aan het Speciaal Tribunaal worden overgeleverd ter vervolging en berechting van strafbare feiten waarvan het Speciaal Tribunaal ingevolge zijn Statuut bevoegd is kennis te nemen.

 

Artikel 3

1. Op verzoek van het Speciaal Tribunaal kunnen personen wier aanhouding als verdachte door het Speciaal Tribunaal is gelast en die in Nederland worden aangetroffen, voorlopig worden aangehouden.

2. Iedere officier van justitie en hulpofficier van justitie is bevoegd de voorlopige aanhouding te bevelen.

3. Het bepaalde in de artikelen 14, tweede tot en met het vijfde lid, 15, 16, eerste lid, onder a, 16a en 17 van de Uitleveringswet is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aangehouden persoon zo spoedig mogelijk wordt voorgeleid aan de officier van justitie bij het arrondissementsparket tes-Gravenhage. Voor de toepassing van artikel 16a wordt in plaats van officier van justitie bij het arrondissementsparket te Amsterdam gelezen de officier van justitie bij het arrondissementsparket tes-Gravenhage.

 

Artikel 4

1. Tot het in behandeling nemen van verzoeken van het Speciaal Tribunaal tot overlevering is de rechtbank

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x