Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

 

UITVOERINGSWET  VERORDENING  EUROPESE  PROCEDURE  VOOR  GERINGE  VORDERINGEN

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 29 mei 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (PbEU L 199) (Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om wettelijke voorzieningen te treffen ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (PbEU L 199);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

a. verordening: verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (Pb EU L 199);

b. Europese geringe vordering: vordering in grensoverschrijdende burgerlijke zaken en handelszaken met een waarde van ten hoogste 2 000 als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de verordening.

 

Artikel 2

1.Zaken betreffende Europese geringe vorderingen worden behandeld en beslist door de kantonrechter.

2.Tegen een beslissing van de kantonrechter in de Europese procedure voor geringe vorderingen staat geen hoger beroep open.

3.Artikel 80 van de Wet op de rechterlijke organisatie is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 3

Op een geding betreffende een Europese geringe vordering is de Wet griffierechten burgerlijke zaken van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 4

1. Indien de kantonrechter eiser ervan in kennis heeft gesteld dat zijn vordering buiten het in artikel 2 van de verordening genoemde toepassingsgebied valt, kan eiser zijn vordering intrekken. Eiser doet hiervan

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x