BESLUIT van 9 maart 2009, Stb. 2009, 133, houdende regels met betrekking tot de basisregistraties adressen en gebouwen (Besluit basisregistraties adressen en gebouwen). Inwerkingtreding: 1 juli 2009 (Stb. 2009, 257).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 december 2008, nr. BJZ208111827, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
     Gelet op de artikelen 6, vierde lid, 10, eerste lid, onderdeel a, 17, eerste lid, aanhef en onder b, 19, derde lid, 28, 37, derde lid, en 42, vierde lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;
     De Raad van State gehoord (advies van 17 december 2008, nr. W08.08.0518/IV);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 maart 2009, nr. BJZ2009015523, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).