Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

 

IMPLEMENTATIEWET  EG-RICHTLIJN  INFRASTRUCTUUR  RUIMTELIJKE  INFORMATIE

Tekst zoals deze geldt op 14 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 2 juli 2009 tot implementatie van Richtlijn nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is ter implementatie van Richtlijn nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (PbEU L 108), regels te stellen om de toegankelijkheid van ruimtelijke informatie, in het bijzonder met het oog op de bescherming van het milieu, te vergroten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

§ 1. Algemene bepalingen

 

Artikel 1

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

derde partij: natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen bestuursorgaan is;

diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens: de verwerking van de ruimtelijke gegevens die zich in verzamelingen ruimtelijke gegevens bevinden of de verwerking van de aanverwante metagegevens door middel van een computertoepassing;

EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie: richtlijn nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (PbEU L 108);

interoperabiliteit: de mogelijkheid dat, zonder terugkerende handmatige verrichtingen, verzamelingen ruimtelijke gegevens zodanig worden gecombineerd en dat diensten zodanig op elkaar inwerken dat het resultaat coherent is en de meerwaarde van de verzamelingen gegevens en de diensten wordt verhoogd;

metagegevens: informatie waarin verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens worden beschreven en die het mogelijk maakt deze gegevens en diensten te zoeken, te inventariseren en te gebruiken;

netwerk: het netwerk van diensten met betrekking tot verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie;

Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

ruimtelijke gegevens: gegevens die direct of indirect verwijzen naar een specifieke locatie of een specifiek geografisch gebied;

verzameling ruimtelijke gegevens: een identificeerbare verzameling ruimtelijke gegevens.

2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder bestuursorgaan mede verstaan een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.

 

Artikel 2

1. Deze wet is van toepassing op een verzameling ruimtelijke gegevens die:

a. betrekking heeft op een onderdeel van het Nederlands grondgebied of van de Nederlandse exclusieve economische zone;

b. beschikbaar is in elektronische vorm;

c.

1°. wordt bewaard door of namens een bestuursorgaan in de zin dat de desbetreffende verzameling ruimtelijke gegevens is geproduceerd of ontvangen dan wel wordt beheerd of bijgewerkt door dat bestuursorgaan en binnen zijn publieke taak valt, dan wel,

2°. wordt bewaard door of namens een derde partij waaraan het netwerk, ter beschikking is gesteld overeenkomstig artikel 7, en

d. betrekking heeft op een of meer van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen thematische categorieėn.

2. Ingeval door of namens verscheidene bestuursorganen meerdere identieke exemplaren van dezelfde verzameling ruimtelijke gegevens worden bewaard, is deze wet uitsluitend van toepassing op de referentieversie waaraan de verscheidene exemplaren worden ontleend. Indien een verzameling ruimtelijke gegevens die door of namens een bestuursorgaan wordt bewaard, onderdeel is van een verzameling ruimtelijke gegevens die is opgenomen in een door Onze Minister aangewezen voorziening, is deze wet uitsluitend van toepassing op laatstgenoemde verzameling.

3. Deze wet is tevens van toepassing op diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens die onderdeel zijn van een verzameling ruimtelijke gegevens als bedoeld in het eerste lid.

 

Artikel 3

In afwijking van artikel 2, eerste lid, aanhef en onder c, onder 1°, is deze wet

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x