Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

 

INVOERINGSWET  WATERWET

Tekst zoals deze geldt op 14 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 9 november 2009 tot intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de Waterwet, met het oog op de invoering van die wet (Invoeringswet Waterwet)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de invoering van de Waterwet noodzakelijk is een aantal wetten, waaronder de Waterwet, aan te passen en enige andere wetten in te trekken, alsmede het overgangsrecht te regelen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk 1. Wijziging van enige wetten

Artikel 1.1

[Wijzigt de Algemene douanewet.]

Artikel 1.2

[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel 1.3

[Wijzigt de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat.]

Artikel 1.4

[Wijzigt de Natuurbeschermingswet 1998.]

Artikel 1.4a

[Wijzigt de Ontgrondingenwet.]

Artikel 1.5

[Wijzigt de Planwet verkeer en vervoer.]

Artikel 1.6

[Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel 1.7

[Wijzigt de Spoedwet wegverbreding.]

Artikel 1.8

[Wijzigt de Waterschapswet.]

Artikel 1.9

[Wijzigt de Waterstaatswet 1900.]

Artikel 1.10

[Wijzigt de Waterwet.]

Artikel 1.11

[Wijzigt de Wet beheer rijkswaterstaatswerken.]

Artikel 1.12

[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel 1.13

[Wijzigt de Wet bodembescherming.]

Artikel 1.14

[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel 1.15

[Wijzigt de Goedkeurings- en uitvoeringswet Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart.]

Artikel 1.16

[Wijzigt de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.]

Artikel 1.17

[Wijzigt de Wet inzake de luchtverontreiniging.]

Artikel 1.18

[Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel 1.19

[Wijzigt de Wet rampen en zware ongevallen.]

Artikel 1.20

[Wijzigt de Wet voorkoming verontreiniging door schepen.]

Hoofdstuk 2. Intrekking van wetten en overgangsrecht

Afdeling 2.1. Intrekking van enige wetten

Artikel 2.1

1. De artikelen 2a, 2b en 3 tot en met 11 van de Wet op de waterhuishouding vervallen.

2. Ingetrokken worden:

a. de Grondwaterwet,

b. de wet van 14 juli 1904 (Stb. 147), houdende bepalingen omtrent het ondernemen van droogmakerijen en indijkingen;

c. de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

d. de Wet verontreiniging zeewater;

e. de Wet op de waterhuishouding en

f. de Wet op de waterkering.

Afdeling 2.2. Overgangsbepalingen

2.2.1. Overgangsbepalingen Waterwet hoofdstuk 1

Artikel 2.2

Het horen van gedeputeerde staten van de betrokken provincies en de beheerders alsmede de bevoegde autoriteiten van de andere staten in het stroomgebieddistrict, bedoeld in artikel 1.2, derde lid, van de Waterwet, blijft achterwege voor zover de in de maatregel vast te stellen grenzen gelijk zijn aan de grenzen die onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van dat artikel van kracht zijn ingevolge artikel 2a van de Wet op de waterhuishouding.

2.2.2. Overgangsbepalingen Waterwet hoofdstuk 2

Artikel 2.3

[Vervallen]

Artikel 2.4

De leidraden die zijn tot stand gebracht ingevolge artikel 5 van de Wet op de waterkering worden gelijkgesteld met de leidraden, bedoeld in artikel 2.6 van de Waterwet.

Artikel 2.5

De door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat ingevolge artikel 10, derde lid, van de Wet op de waterkering kosteloos verkrijgbaar gestelde kaart wordt voor de periode die loopt tot en met 31 december van het kalenderjaar, volgend op het kalenderjaar waarin artikel 2.7, tweede lid, van de Waterwet in werking treedt, gelijkgesteld met de peilkaart, bedoeld in laatstgenoemd artikel.

Artikel 2.6

1. De eerste rapportage van gedeputeerde staten, bedoeld in artikel 2.12, derde lid, van de Waterwet, wordt uitgebracht voor 16 januari 2011, met uitzondering van de rapportage over de verslagen van beheerders ingevolge artikel 2.12, tweede lid, van die wet, welke wordt uitgebracht voor 16 januari 2017.

2. De eerste rapportage van de minister, bedoeld in artikel 2.12, derde lid, van de Waterwet, wordt uitgebracht voor 16 januari 2012.

Artikel 2.7

De eerste toezending van een verslag als bedoeld in artikel 2.13 van de Waterwet vindt plaats voor 16 januari 2018.

2.2.3. Overgangsbepalingen Waterwet hoofdstuk 3

Artikel 2.8

1. De aanwijzingen van beheerders ingevolge artikel 3.2 van de Waterwet kunnen, voor zover die betrekking hebben op de vaarweg- of havenfunctie van onderdelen van watersystemen, uiterlijk zes jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van dat artikel worden vastgesteld.

2. Tot het tijdstip van van kracht worden van een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid blijft de zorg voor de vaarweg- of havenfunctie berusten bij het overheidslichaam dat onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 3.2 van de Waterwet die zorg behartigde met betrekking tot de desbetreffende vaarweg of haven.

Artikel 2.9

De ingevolge artikel 15, tweede lid, van de Wet op de waterkering vastgestelde alarmeringspeilen worden voor de periode die loopt tot en met 31 december van het kalenderjaar, volgend op het kalenderjaar waarin artikel 3.3, tweede lid, van de Waterwet in werking treedt, gelijkgesteld met

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x