Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

 

UITVOERINGSWET  EGTS-VERORDENING

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 26 november 2009, houdende uitvoering van Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (PbEU L 210) (Uitvoeringswet EGTS-verordening)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is wettelijke bepalingen vast te stellen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (PbEU L 210);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

b. verordening: verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (PbEU L 210);

c. EGTS: Europese groepering voor territoriale samenwerking als bedoeld in artikel 1 van de verordening.

Hoofdstuk 2. Bepalingen ten aanzien van Nederlandse leden van een EGTS

Artikel 2

1. Onze Minister besluit omtrent de instemming met de deelneming, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de verordening. Afdeling 10.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

2. Onze Minister besluit omtrent de goedkeuring van de wijziging van de overeenkomst en de wezenlijke wijziging van de statuten, bedoeld in artikel 4, zesde lid, van de verordening.

3. Een besluit als bedoeld in het eerste lid,

a. inzake de deelneming van een waterschap, wordt genomen na overleg met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

b. inzake de deelneming van een publiekrechtelijke instelling als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van de verordening, wordt genomen na overleg met Onze Minister(s) wie het mede aangaat.

4. Een besluit als bedoeld in het tweede lid,

a. wordt, in geval een waterschap lid is van de EGTS, genomen na overleg met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

b. wordt, in geval een publiekrechtelijke instelling als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van de verordening lid is van de EGTS, genomen na overleg met Onze Minister(s) wie het mede aangaat.

Artikel 3

1. Van een besluit tot de deelneming door de Staat aan een EGTS, wordt door Onze betrokken Minister aan de beide Kamers der Staten-Generaal mededeling gedaan. Artikel 34, eerste tot en met derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 is van overeenkomstige toepassing. Indien een van beide Kamers binnen 30 dagen na de schriftelijke mededeling of binnen 14 dagen na het verstrekken van nadere inlichtingen, als haar oordeel uitspreekt dat het voorgenomen lidmaatschap van de EGTS niet wenselijk is, wordt afgezien van het lidmaatschap van de Staat.

2. Op een besluit van gedeputeerde staten of het college van burgemeester en wethouders tot deelname van de provincie of de gemeente aan een EGTS is artikel 158, tweede lid, van de Provinciewet, onderscheidenlijk artikel 160, tweede lid, van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

Ter uitvoering van artikel 5, eerste lid, laatste volzin, van de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x