Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

 

WET  TOT  SAMENVOEGING  VAN  DE  GEMEENTEN  MARGRATEN  EN  EIJSDEN

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 4 juni 2010 tot samenvoeging van de gemeenten Margraten en Eijsden

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Margraten en Eijsden samen te voegen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

§ 1. Opheffing en instelling van gemeenten

 

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Margraten en Eijsden opgeheven.

 

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Eijsden-Margraten ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Margraten en Eijsden zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

 

§ 2. Overige bepalingen

 

Artikel 3

Voor de nieuwe gemeente Eijsden-Margraten wordt de op te heffen gemeente Margraten aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

 

Artikel 4

Voor de op te heffen gemeenten Margraten en Eijsden wordt de nieuwe gemeente Eijsden-Margraten aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;

c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

 

Artikel 5

1. Voor de nieuwe gemeente Eijsden-Margraten wordt een tussentijdse raadsverkiezing als bedoeld in artikel 52, tweede lid, onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling gehouden.

2. Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing wordt de op te heffen gemeente Margraten belast.

3. Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeente die bij deze wet is ingesteld.

4. De zittingsperiode van de leden van de raad van de nieuwe gemeente eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

 

Artikel 6

[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling]

 

Artikel 7

[Wijzigt de Politiewet 1993]

 

Artikel 8

[Wijzigt de Wet veiligheidsregio’s]

 

Artikel 9

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te ’s-Gravenhage, 4 juni 2010

 

BEATRIX

 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten

 

Uitgegeven de dertiende juli 2010
De Minister van Justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin

 

 

Kaart, bedoeld in artikel 2

[Raadpleeg voor de kaart Staatsblad 2010, 272]

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x