Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

 

WET  STRATEGISCHE  DIENSTEN  (Wsd)

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Uitvoeringsregeling strategische diensten

 

 

WET van 29 september 2011, houdende regels inzake de controle op diensten die betrekking hebben op strategische goederen (Wet strategische diensten)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, om regels te stellen inzake de controle op diensten die betrekking hebben op strategische goederen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk 1. Het Europese deel van Nederland

 

§ 1. Algemene bepalingen

 

Artikel 1

1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

– goederen voor tweeërlei gebruik: producten voor tweeërlei gebruik als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van verordening 428/2009;

– militair eindgebruik: militair eindgebruik als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van verordening 428/2009;

– militaire goederen: de krachtens artikel 3:1 van de Algemene douanewet aangewezen militaire goederen;

– militaire programmatuur: programmatuur als bedoeld in de door de Raad van de Europese Unie vastgestelde Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (PbEU 2010, C 69);

– militaire technologie: technologie als bedoeld in de door de Raad van de Europese Unie vastgestelde Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (PbEU 2010, C 69);

– Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

– technische bijstand: de technische ondersteuning in verband met reparaties, ontwikkeling, productie, assemblage, testen, onderhoud, of een andere technische dienst, die in ieder geval de vorm kan aannemen van instructies, training, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten;

– tussenhandelaar: tussenhandelaar als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van verordening 428/2009;

– tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik derde land-derde land:

a. het onderhandelen over of regelen van overeenkomsten met het oog op de koop, verkoop of levering van goederen voor tweeërlei gebruik die zich niet in de Europese Unie bevinden en niet bestemd zijn voor invoer in de Europese Unie of Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

b. het ten behoeve van één of meer partijen verkopen of kopen van goederen voor tweeërlei gebruik die zich niet in de Europese Unie bevinden en niet bestemd zijn voor invoer in de Europese Unie of Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

– tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik EU-derde land:

a. het onderhandelen over of regelen van overeenkomsten met het oog op de koop, verkoop of levering van goederen voor tweeërlei gebruik die zich in de Europese Unie bevinden en bestemd zijn voor uitvoer uit de Europese Unie;

b. het ten behoeve van één of meer partijen verkopen of kopen van goederen voor tweeërlei gebruik die zich in de Europese Unie bevinden en bestemd zijn voor uitvoer uit de Europese Unie;

– tussenhandeldiensten militaire goederen:

a. het onderhandelen over of regelen van overeenkomsten met het oog op de koop, verkoop of levering van militaire goederen die zich niet in het Europese deel van Nederland en Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevinden en niet bestemd zijn voor invoer in het Europese deel van Nederland of Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

b. het ten behoeve van één of meer partijen verkopen of kopen van militaire goederen die zich niet in het Europese deel van Nederland en Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevinden en niet bestemd zijn voor invoer in het Europese deel van Nederland of Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

– verordening 1236/2005: de verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad van 27 juni 2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU 2005, L 200);

– verordening 428/2009: de verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PbEU 2009, L 134);

– wapenembargo: een wapenembargo ingesteld in een door de Raad van de Europese Unie vastgesteld gemeenschappelijk standpunt of gemeenschappelijk optreden, een besluit van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa of een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

2. De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing in het Europese deel van Nederland.

 

§ 2. Diensten met betrekking tot goederen voor tweeërlei gebruik

 

Artikel 2

1. Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 3, eerste lid, 4, eerste tot en met vierde lid, en 20, eerste en derde lid, van verordening 428/2009 voor zover het betreft de overdracht van programmatuur of technologie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder iii, van verordening 428/2009.

2. Het is verboden te handelen in strijd met artikel 22, eerste, achtste en tiende lid, van verordening 428/2009 voor zover het betreft de overdracht van programmatuur of technologie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder iii, van verordening 428/2009.

3. Onze Minister wordt aangewezen als bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, 9, tweede lid, 11, eerste lid, 13, eerste, tweede en vijfde lid, en 16, vierde lid, van verordening 428/2009, voor zover het betreft de overdracht van programmatuur of technologie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder iii, van verordening 428/2009.

4. Indien Onze Minister bij beschikking, bedoeld in artikel 4, eerste tot en met derde lid, van verordening 428/2009, heeft bepaald dat de overdracht van daarbij aangewezen programmatuur of technologie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder iii, van verordening 428/2009 zonder vergunning is verboden, is de adressant van deze beschikking, zodra voor hem aannemelijk is dat de desbetreffende programmatuur en technologie een andere bestemming zullen krijgen dan in de beschikking is vermeld, verplicht onder opgave van redenen van deze gewijzigde bestemming mededeling te doen aan Onze Minister.

 

Artikel 3

1. Het is verboden technische bijstand te verlenen indien deze bijstand verband houdt met de ontwikkeling, de productie, de behandeling, de bediening, het onderhoud, de opslag, de opsporing, de herkenning of de verspreiding van chemische, biologische of nucleaire wapens of andere nucleaire explosiemiddelen, of voor de ontwikkeling, de productie, het onderhoud of de opslag van raketten die dergelijke wapens naar hun doel kunnen voeren.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x