[Regeling van 15 februari 2007, Stcrt. 2007, 40. Inwerkingtreding: 28 februari 2007]

 

REGELING van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie van 15 februari 2007, nr. 2006/361778, houdende nieuwe regels voor de mobiele eenheid (Regeling mobiele eenheid 2007)

     De Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie;
     Gelet op de artikelen 48, eerste lid, en 48a van de Politiewet 1993 en de artikelen 6, tweede lid, en 17, tweede lid, van het Besluit beheer regionale politiekorpsen;

     Besluiten:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).