MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 15 november 2012, Stb. 2012, 583, houdende regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).¹ Inwerkingtreding: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 584).

1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel AM, van de Evaluatiewet WNT (Stb. 2017, 151) is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met ingang van 1 juli 2017 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Wet normering topinkomens.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de regels betreffende de openbaarmaking van topinkomens in de publieke en semipublieke sector worden uitgebreid met regels betreffende de hoogte van deze inkomens;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).